Vyhláška č. 68/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o medzinárodnej automobilovej doprave.

Čiastka 26/1967
Platnosť od 12.07.1967 do07.12.2003
Účinnosť od 27.07.1967 do07.12.2003
Zrušený 454/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 25 vstúpila Dohoda v platnosť 5. májom 1967.