Redakčné oznámenie č. 66/1967 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu

Čiastka 25/1967
Platnosť od 01.07.1967 do31.12.1988