Vyhláška č. 58/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci

Čiastka 22/1967
Platnosť od 14.06.1967 do03.05.1992
Účinnosť od 29.06.1967 do03.05.1992
Zrušený 416/1992 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Zmluva vstúpila v platnosť 12. májom 1967.