Vyhláška č. 57/1967 Zb.Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu

Čiastka 22/1967
Platnosť od 14.06.1967 do31.12.1988
Účinnosť od 01.03.1986 do31.12.1988
Zrušený 206/1988 Zb.