Zákon č. 51/1967 Zb.Zákon, ktorým sa mení § 31 zákona č. 183/1964 Zb. o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia

Čiastka 20/1967
Platnosť od 31.05.1967 do15.06.1969
Účinnosť od 31.05.1967 do15.06.1969
Zrušený 56/1969 Zb.

51

ZÁKON

z 18. mája 1967,

ktorým sa mení § 31 zákona č. 183/1964 Zb. o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Článok I

Paragraf 31 ods. 2 zákona o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia sa mení takto:

(2) Národné zhromaždenie zriaďuje tieto výbory:

a) mandátový výbor,

b) ústavnoprávny výbor,

c) výbor pre národné výbory,

d) zahraničný výbor,

e) výbor pre plán a rozpočet,

f) priemyslový výbor pre hlavné výrobné odvetvia a dopravu,

g) výbor pre spotrebný priemysel, služby, obchod a spoje,

h) výbor pre investičnú výstavbu a stavebníctvo,

ch) výbor pre poľnohospodárstvo a výživu,

i) kultúrny výbor,

j) zdravotnícky výbor.“


Článok II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.