Nariadenie vlády č. 46/1967 Zb.Vládne nariadenie o vyporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou socialistických organizácií na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a o náhradách v investičnej výstavbe

Čiastka 18/1967
Platnosť od 17.05.1967 do30.04.1990
Účinnosť od 17.05.1967 do30.04.1990
Zrušený 103/1990 Zb.