Vyhláška č. 33/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovoroch a výsadách a imunitách Dunajskej komisie

Čiastka 12/1967
Platnosť od 17.04.1967
Účinnosť od 02.05.1967
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku VII ods.4 vstúpil Dohovor v platnosť 28. januárom 1964. Týmto dňom vstúpil v platnosť i pre Československú socialistickú republiku.

33

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 8. marca 1967

o Dohovore a výsadách a imunitách Dunajskej komisie


Na XXI. zasadaní Dunajskej komisie konanom v Budapešti 13. februára 1963 bol prijatý Dohovor o výsadách a imunitách Dunajskej komisie.

V mene Československej socialistickej republiky Dohovor bol podpísaný 15. mája 1963.

Prezident republiky Dohovor ratifikoval a ratifikačná listina bola uložená v Dunajskej komisii 8. októbra 1963.

Podľa svojho článku VII ods.4 vstúpil Dohovor v platnosť 28. januárom 1964. Týmto dňom vstúpil v platnosť i pre Československú socialistickú republiku.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHOVOR
o výsadách a imunitách Dunajskej komisie

Zmluvné strany

majúc na zreteli články 14 a 16 Dohovoru o režime plavby na Dunaji podpísaného 18. augusta 1948,

prihliadajúc na to, že Dunajská komisia, jej pracovníci a predstavitelia krajín Dunajskej komisii požívajú na území každej zo zmluvných strán výsady a imunity, ktoré sú nevyhnutné pre vykonávanie ich funkcií a pre dosiahnutie cieľov ustanovených Dohovorom o režime plavby na Dunaji,

dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok I

Právnická osoba

Dunajská komisia (ďalej len „Komisia“) je právnickou osobou a má spôsobilosť najmä:

a) dojednávať zmluvy,

b) nadobúdať, najímať a scudzovať majetok,

c) konať pred súdom.

Článok II

Majetok, fondy, aktíva, dokumenty

1. Úradné miestnosti Komisie, jej archívy a dokumenty všetkých druhov sú nedotknuteľné. Majetok, fondy, pohľadávky a aktíva Komisie bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, požívajú nedotknuteľnosť pred akýmkoľvek administratívnym a súdnym zasahovaním s výnimkou, keď sama Komisia sa v jednotlivom prípade imunity vzdá.

2. Komisia je oslobodená od všetkých celoštátnych i miestnych priamych daní a poplatkov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na poplatky za poskytovanie komunálnych a iných podobných služieb.

3. Komisia je oslobodená od colných poplatkov a obmedzení pri dovoze alebo vývoze predmetov určených pre služobnú potrebu.

4. Pri plnení svojich úloh Komisia disponuje svojím majetkom, fondami a menou so zreteľom na právne predpisy zmluvných strán.

Článok III

Výhody pri používaní spojovacích prostriedkov

1. Komisia požíva na území každého z členských štátov Dohovoru o režime plavby na Dunaji, pokiaľ ide o prednosť v spojení, sadzby a poplatky za poštové, telegrafické a telefonické spojenie, najmenej tak priaznivé podmienky, aké sa v danej krajine poskytujú diplomatickým misiám.

2. Komisia je oprávnená používať šifry a odosielať svoju korešpondenciu kuriérmi alebo zapečatenými zásielkami, ktoré používajú rovnaké imunity a výsady ako kuriéri a zásielky diplomatických misií.

Článok IV

Predstavitelia členských štátov Dohovoru

1. Predstavitelia krajín v Komisii a ich zástupcovia v čase svojho pobytu na území niektorej zo zmluvných strán, ktorý súvisí s činnosťou Komisie, požívajú imunity a výsady poskytované v danej krajine diplomatickým zástupcom.

2. Poradcovia a experti členských štátov Komisie požívajú počas svojho pobytu na území jednej zo zmluvných strán, ktorý je v súvislosti s činnosťou Komisie, tieto výsady a imunity:

a) imunity pred zatknutím alebo zadržaním a pred jurisdikciou;

b) nedotknuteľnosť všetkých listín a dokumentov;

c) rovnaké colné výhody, pokiaľ ide o osobné batožiny, aké sa poskytujú v danej krajine pracovníkom diplomatických misií, ktorí majú obdobnú hodnosť;

d) oslobodenie od osobných povinností a priamych daní a poplatkov z platu vyplácaného im štátom, ktorý ich vymenoval.

V prípade, keď uloženie nejakej dane je spojené s pobytom osoby, ktorej sa má uložiť, doba pobytu poradcov a expertov členských štátov Dohovoru na území niektorej zo zmluvných strán s cieľom výkonu ich funkcií sa nepočíta ako doba pobytu.

3. Výsady a imunity podľa tohto článku sa poskytujú osobám uvedeným v odsekoch 1 a 2 výhradne v služobnom záujme. Každý členský štát Dohovoru je oprávnený a povinný vzdať sa imunity svojho zástupcu vo všetkých prípadoch, v ktorých by podľa názoru tejto krajiny imunita bránila výkonu spravodlivosti, a keď vzdanie sa imunity nie je v rozpore s cieľom, na ktorý sa poskytla.

4. Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa nebudú vykonávať voči predstaviteľom krajín, ich zástupcom, poradcom a expertom v štáte, ktorého sú príslušníkmi.

Článok V

Zamestnanci Komisie

1. Komisia určuje kategórie zamestnancov, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto článku. Mená zamestnancov pojatých do týchto kategórií riaditeľ sekretariátu a pracovného aparátu Komisie oznámi členským štátom Dohovoru.

2. Zamestnanci Komisie na území každého členského štátu Dohovoru

a) sa oslobodzujú od súdnej a správnej zodpovednosti za všetky činy, ktorých sa môžu dopustiť pri výkone svojich funkcií v súvislosti s činnosťou Komisie;

b) sú oslobodení od osobných povinností;

c) sú oslobodení od priamych daní a poplatkov z platu, ktorý im vypláca Komisia;

d) používajú rovnaké colné výhody, pokiaľ ide o ich osobné batožiny, aké sa v danej krajine poskytujú pracovníkom diplomatických misií obdobných hodností.

3. Riaditeľ sekretariátu a pracovného aparátu Komisie a jeho námestníci požívajú okrem výsad a imunít uvedených v odseku 2 tohto článku aj iné výsady a imunity poskytované v tejto krajine diplomatickým zástupcom.

4. Výsady a imunity uvedené v tomto článku sa poskytujú osobám v ňom uvedeným výhradne v záujme Komisie a nerušeného vykonávania ich služobných funkcií. Komisia je oprávnená a povinná vzdať sa imunity ktoréhokoľvek zamestnanca vo všetkých prípadoch, v ktorých by podľa jej názoru imunita bránila výkonu spravodlivosti a vzdanie je možné bez toho, že by boli poškodené záujmy Komisie.

5. Ustanovenia bodov b), c) a d) odseku 2 tohto článku nebudú sa vykonávať voči zamestnancom Komisie v krajine, ktorej sú príslušníkmi.

Článok VI

Riešenie sporných otázok

Akékoľvek sporné otázky, ktoré by mohli vzniknúť v súvislosti s vykonávaním alebo výkladom tohto Dohovoru, budú sa riešiť spoločnou dohodou strán, ktorých sa týkajú.

Spor, ktorý sa takto nevyriešil, sa odovzdá Komisii, ktorá dá stranám odporúčanie na jeho urovnanie.

Článok VII

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dohovor bude otvorený na podpis členskými štátmi Dohovoru o režime plavby na Dunaji z roku 1948 do 15. mája 1963 vrátane.

2. Dohovor podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú uložené v Komisii.

3. Po 15. máji roku 1963 bude Dohovor otvorený na prístup štátom uvedeným v odseku 1 tohto článku. Listiny o prístupe budú uložené v Komisii.

4. Dohovor vstúpi v platnosť dňom uloženia piatej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe. Pre každý štát, ktorý bude ratifikovať Dohovor alebo k nemu pristúpi po jeho vstupe v platnosť, nadobudne Dohovor platnosť dňom uloženia jeho ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

5. Tento Dohovor je spísaný v jednom vyhotovení v ruskom a francúzskom znení, ktoré majú rovnakú platnosť. Dohovor bude uložený v archíve Komisie.

6. Komisia zašle všetkým zmluvným stranám Dohovoru o režime plavby na Dunaji z roku 1948 overenú kópiu tohto Dohovoru a bude ich informovať o podpisoch a o uložení každej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe, ako aj o dátume, kedy tento Dohovor vstúpi v platnosť.

Spísané v Budapešti 13. februára 1963.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.