Vyhláška č. 33/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovoroch a výsadách a imunitách Dunajskej komisie

Čiastka 12/1967
Platnosť od 17.04.1967
Účinnosť od 02.05.1967
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku VII ods.4 vstúpil Dohovor v platnosť 28. januárom 1964. Týmto dňom vstúpil v platnosť i pre Československú socialistickú republiku.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.05.1967 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

17.04.1967