Vyhláška č. 30/1967 Zb.Vyhláška ministra financií o stiahnutí bankoviek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953

Čiastka 11/1967
Platnosť od 10.04.1967
Účinnosť od 10.04.1967

OBSAH