Vyhláška č. 22/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác

Čiastka 8/1967
Platnosť od 22.03.1967 do31.12.1983
Najbližšie účinné znenie 01.01.1968
Zrušený 37/1983 Zb.

22

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky

z 23. februára 1967

o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác

Ministerstvo financií a hlavný arbiter Československej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 391 ods. 2 a § 395 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., ako aj podľa § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií socialistického sektora:


Úvodné ustanovenie

§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje fakturovanie a platenie medzi socialistickými organizáciami pri dodávkach pre investičnú výstavbu platených z investičných prostriedkov.*) Týmito dodávkami sú aj

a) priame dodávky pri výstavbe jednotných roľníckych družstiev vykonávanej svojpomocou (napr. špeciálne a remeselnícke práce, ako stolárske, elektroinštalatérske, pokrývačské a pod.),

b) dodávky podnikov zahraničného obchodu tuzemským investorom,

c) dodávky nezmontovaných strojov a zariadení dodávaných v súboroch, kompletoch, súpravách a pod.**) investorom, ktoré sa majú podľa jednej zmluvy dodávať k jednému dodaciemu termínu.

(2) Táto vyhláška sa ďalej vzťahuje na

a) poddodávky pre technologickú časť: súbory strojov a zariadení, zmontované stroje, zariadenia a konštrukcie, montáže, stavebné práce,

b) poddodávky pre stavebnú časť: stavebné práce, zmontované i nezmontované netechnologické stroje a zariadenia a montáže tohto zariadenia,

c) dodávky geologických prác.***)

Prvá časť

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 2

Druhy faktúr, preddavkové a splátkové listy

(1) Dodávky sa fakturujú celkovou faktúrou alebo čiastkovými faktúrami. V prípadoch uvedených v § 8 až 10 celkovú faktúru môžu predchádzať preddavkové alebo splátkové listy. Čiastkovými faktúrami sa fakturujú dodávky uvedené v § 16.

(2) Ak sa poskytujú preddavky alebo splátky, dodávateľ vyhotovuje preddavkový alebo splátkový list.

§ 3

Náležitosti faktúr, preddavkových a splátkových listov

(1) Faktúra musí mať tieto náležitosti:

a) výrazné označenie, že ide o faktúru; označenie druhu faktúry,

b) miesto, dátum vyhotovenia a číslo faktúry,

c) názov a adresu dodávateľa a odberateľa a ich bankové spojenie,

d) označenie hospodárskej zmluvy, názov a číslo stavby, objektu, prevádzkového súboru,

e) deň vzniku práva fakturovať,

f) deň odoslania faktúry; tento deň sa musí zhodovať s dátumom poštovej pečiatky alebo pri doručení na potvrdenie s dňom prevzatia faktúry odberateľom,

g) deň splatnosti konečnej sumy faktúry,

h) doložku „Splatné inkasným príkazom č...“, ak sa faktúra uhrádza inkasným príkazom,

i) špecifikáciu dodávok a prác podľa členenia projektovej dokumentácie (len pri faktúrach za dokončené objekty, prevádzkové súbory a za dokončené dodávky nezmontovaných výrobkov v súboroch, kompletoch, súpravách, a to v prípadoch, v ktorých nejde o pevnú cenu dodávky); organizácie sa môžu dohodnúť na uvádzaní položiek v hrubších (väčších) merných jednotkách,

j) pri dodávkach výrobkov druh výrobkov a cenu za jednotku množstva, označenie príslušného cenníka, príp. cenového výmeru; pri neštandardných výrobkoch dátum a číslo rozhodnutia orgánu, ktorý cenu určil,

k) sumu prirážok a zrážok, ak ich neobsahuje cena, a celkovú sumu faktúry,

l) údaje, či fakturovaná cena (jej príslušná časť) obsahuje alebo neobsahuje daň z obratu (podpoložka, sadzba a suma dane),

m) náležitosti, ktoré podľa osobitných predpisov musia byť uvedené vo faktúre,*) príp. aj iné údaje, na ktorých sa dodávateľ s odberateľom dohodnú,

n) pečiatku (predtlač názvu) dodávateľa a podpis osoby oprávnenej podpisovať faktúry.

(2) Ak by niektoré náležitosti pre svoju podrobnosť, napr. náležitosti pod písmenami i), a l), spôsobovali neprehľadnosť faktúry, možno ich uviesť na prílohe, ktorá je potom nedeliteľnou súčasťou faktúry.

(3) Preddavkové a splátkové listy majú obdobné náležitosti ako faktúra, neobsahujú však podrobné rozdelenie sumy preddavkového alebo splátkového listu.

§ 4

Zasielanie faktúry, preddavkového alebo splátkového listu

Faktúru, preddavkový alebo splátkový list je dodávateľ povinný odoslať odberateľovi vo dvoch vyhotoveniach.**)

§ 5

Platenie faktúr, preddavkových a splátkových listov

(1) Faktúra je splatná 10. dňa po jej odoslaní odberateľovi, ak predpisy o platobnom styku***) neustanovujú pre niektoré formy platenia tieto lehoty inak. Organizácie si môžu dohodnúť inú platobnú lehotu.

(2) Ak odberateľ vráti dodávateľovi faktúru pre chyby v obsahu alebo v ustanovených náležitostiach a dodávateľ ju po oprave alebo po novom vyhotovení zasiela odberateľovi, začína plynúť nová platobná lehota.

(3) Pre platenie preddavkov a splátok obdobne platia ustanovenia predchádzajúcich odsekov.

§ 6

Poplatok z omeškania)

Pokiaľ organizácii vznikne právo na poplatok z omeškania podľa tejto vyhlášky, nie je povinná ho účtovať a vymáhať.

Druhá časť

FAKTÚROVANIE

Prvá hlava

Projektová dokumentácia

§ 7

(1) Projektová dokumentácia stavby alebo jej časti samostatne odovzdávanej odberateľovi podľa dohody v hospodárskej zmluve (napr. súhrnné projektové riešenie, projektová dokumentácia celých objektov alebo prevádzkových súborov), autorský dozor a zostávajúca činnosť generálneho projektanta, ako aj prieskumné práce, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie, sa fakturujú celkovými faktúrami, pokiaľ nedôjde k dohode o fakturácii projektu stavby v jedinej faktúre.

(2) Právo fakturovať projektovú dokumentáciu vzniká dňom splnenia; právo fakturovať autorský dozor a zostávajúcu činnosť generálneho projektanta vzniká však dňom skončenia týchto činností.

Druhá hlava

Investičné dodávky

§ 8

(1) Pri dodávkach alebo ich dokončených častiach, pri ktorých sa organizácie v zmluve dohodli na samostatnom odovzdaní a prevzat톆) (ďalej len „prevádzkový súbor alebo objekt“), a ďalej pri strojoch a zariadeniach dodávaných jednotlivo právo fakturovať vzniká dňom splnenia. Pri dodávkach nezmontovaných výrobkov pre prevádzkový súbor alebo objekt [§ 1 ods. 1 písm. c)] právo fakturovať vzniká dňom splnenia poslednej časti dodávky; ak je hospodárska zmluva uzavretá na väčší rozsah, ako sú výrobky týkajúce sa jedného prevádzkového súboru alebo objektu a ak je to dojednané v zmluve, možno fakturovať už po splnení dodávky všetkých výrobkov, ktoré sú určené pre jeden prevádzkový súbor alebo objekt.

(2) Ak dodávateľ nemôže z príčin na strane odberateľa pokračovať v prácach na celom prevádzkovom súbore alebo objekte po dobu dohodnutú v zmluve, je oprávnený vyfakturovať zatiaľ vykonané práce.

§ 9

Preddavky

(1) Preddavkom sa v tejto vyhláške rozumie suma, ktorú dáva odberateľ dodávateľovi vopred, pred začatím dodávok a prác na prevádzkovom súbore a objekte s tým, že ju dodávateľ vyrovná (odpočíta):

a) z prvej splátky (§ 10) alebo

b) zo splátok v priebehu výstavby.

Preddavok nie je platbou za uskutočnenie dodávky.

(2) O poskytnutí preddavku, lehote vyplatenia, spôsobe vyrovnania a o jeho výške sa organizácie dohodnú v zmluve. Výška preddavku sa dojednáva tak, aby úroky z prostriedkov poskytnutých dodávateľovi zodpovedali nákladom*), ktoré mu vzniknú pri dodržaní lehôt uvedených v zmluve s prihliadnutím na predpokladané platby v priebehu výstavby.

(3) Ak v zmluve nie je dojednaná lehota pre poskytnutie preddavku, ale organizácie sa na jeho poskytnutí dohodli, dodávateľ môže požadovať výplatu preddavku najskôr ku dňu uzavretia zmluvy, nie však skôr ako 3 mesiace pred začatím dodávok (prác), na uskutočnenie ktorých sa preddavok dojednal.

(4) Preddavok môže byť najviac 30% rozpočtovej hodnoty alebo ceny dodávky (podľa odseku 1).

(5) Ak odberateľ neposkytne preddavok včas, je povinný zaplatiť dodávateľovi poplatok z omeškania, a to v rovnakej výške, aká platí pre poplatok z omeškania za oneskorené zaplatenie faktúry.

(6) Preddavky nemožno poskytovať

a) pri dodávkach, pri ktorých medzi odovzdaním staveniska (pracoviska) a dojednaným odovzdaním má uplynúť doba kratšia ako 3 mesiace,

b) pri dodávkach nezmontovaných strojov a zariadení [§ 1 ods. 1 písm. c)] a pri strojoch a zariadeniach dodávaných jednotlivo.

§ 10

Splátky

(1) Splátkou sa v tejto vyhláške rozumie suma, ktorú odberateľ poskytuje dodávateľovi na približnú úhradu nákladov, ktoré mal dodávateľ do zmluvou určeného štádia dodávok alebo prác na prevádzkovom súbore alebo objekte. Pri fakturácii po úplnom dokončení prác a dodávok na prevádzkovom súbore alebo objekte je dodávateľ povinný splátku vyrovnať (odpočítať od fakturovanej sumy). Splátky nie sú platbou za uskutočnené dodávky.

(2) O poskytnutí splátok a o ich počte sa organizácie dohodnú v zmluve. V zmluve sa tiež uvedie výška splátok.

(3) Organizácie sú oprávnené prípadné splátky určiť len k takým technicky určeným štádiám výstavby, ktoré sú rozhodujúce pre plynulé pokračovanie a včasné dokončenie prevádzkového súboru alebo objektu (napr. styčníky, uzly a pod.) a v takom rozsahu, aby zhruba zodpovedali rozpočtovej hodnote (odbytovej cene) prác a dodávok uskutočnených k dojednanému štádiu na prevádzkovom súbore alebo objekte.**)

(4) Právo na splátku vzniká dňom dokončenia dojednaného rozhodujúceho štádia výstavby (odsek 3).

(5) Ak dodávateľ a investor dojednali dohodu o dočasnom užívaní nedokončených objektov pre účely zariadení staveniska, môže sa splátka určiť i k takému štádiu rozpracovanosti objektu, pri ktorom sa objekt dáva do dočasného užívania dodávateľovi.

(6) Ak odberateľ neposkytne včas splátku, je povinný zaplatiť dodávateľovi poplatok z omeškania, a to v rovnakej výške, aká platí pre poplatok z omeškania za oneskorené zaplatenie faktúry.

(7) Splátky nemožno poskytovať

a) pri dodávkach, pri ktorých medzi odovzdaním staveniska (pracoviska) a dojednaným odovzdaním (splnením) má uplynúť kratšia doba ako 6 mesiacov,

b) pri dodávkach jednotlivých strojov a zariadení dodávaných jednotlivo, s výnimkou veľkých a zložitých strojov a zariadení, ktoré sa musia na miesto určenia dopravovať v rozloženom stave s dlhým časovým odstupom; pri takých strojoch a zariadeniach si organizácie môžu dohodnúť až 2 splátky.

§ 11

Dodávateľ je oprávnený požadovať dojednanie splátky a preddavku v celkovom úhrne 90% rozpočtových nákladov (odbytovej ceny) prevádzkového súboru alebo objektu, prípadne ceny dodávky pre prevádzkový súbor alebo objekt.

§ 12

Organizácia, ktorá spôsobí, že dodávateľ nemohol fakturovať alebo že nedostal preddavok alebo splátku, je povinná nahradiť dodávateľovi sumu vo výške príslušných úrokov, ktoré z tohto dôvodu stratil alebo ktoré musel platiť.

§ 13

Opatrenia na odstránenie chýb a drobných nedorobkov

(1) Odberateľ je oprávnený pozastaviť, t. j. prechodne z celkovej faktúry nevyplatiť až 10% celkovej sumy faktúry nezníženej o preddavky a splátky, a uvoľňovať pozastavenú sumu postupne alebo naraz, je však povinný ju zaplatiť najneskoršie do 10 dní odo dňa, keď:

a) sa odstránia chyby a drobné nedorobky objektu, ktoré boli uvedené v zápisnici o prevzatí,

b) sa spôsobom a za podmienok dojednaných na tento účel v zmluve preukáže schopnosť prevádzkového súboru zabezpečiť v súlade s nábehovou krivkou projektované parametre; odberateľ je však povinný pozastavenú sumu zaplatiť, ak sa pre okolnosti na jeho strane nemohlo dojednané preukázanie úspešne vykonať.

(2) Výšku pozastavenej sumy určí odberateľ.

§ 14

Opatrenia na komplexné dokončovanie stavieb

(1) Odberateľ má právo pozastaviť pri výplate faktúry za dokončený prevádzkový súbor alebo objekt až 10% celkovej sumy faktúry dokončeného prevádzkového súboru alebo objektu nezníženej o preddavky a splátky aj v tých prípadoch, ak dodávateľ je v omeškaní s plnením rozhodujúcich termínov na hlavných objektoch a prevádzkových súboroch tej istej stavby, dojednaných na tento účel výslovne v zmluve.

(2) Odberateľ je okrem toho oprávnený pri komplexnej bytovej výstavbe pozastaviť pri výplate faktúry za dokončený objekt až 10% celkovej sumy faktúry dokončeného objektu, ak ten istý dodávateľ na základe uzavretých hospodárskych zmlúv nezabezpečuje realizáciu objektov, ktoré sú súčasťou technického a občianskeho vybavenia a sú výslovne v zmluve označené.

(3) Pozastavené sumy odberateľ je povinný zaplatiť do 10 dní po dni, keď dodávateľ splní náhradný termín; ak však tento náhradný termín nezabezpečuje, že dodávka bude odovzdaná v dojednanom (pôvodnom) termíne, odberateľ je povinný zaplatiť pozastavené sumy najneskôr po odovzdaní a prevzatí dodávky.

§ 15

Ak prevádzkový súbor alebo objekt majú chyby a drobné nedorobky a ak je súčasne ich riadna prevádzka (užívanie) ohrozená nedokončením iných nadväzujúcich prevádzkových súborov a objektov (§ 14), odberateľ môže zadržať celkove z oboch dôvodov najviac 10% z celkovej sumy faktúry nezníženej o preddavky a splátky.

Tretia hlava

Fakturácia podnikov zahraničného obchodu investorom

§ 16

(1) Podniky zahraničného obchodu fakturujú podľa tejto vyhlášky len vtedy, ak je ich odberateľom investor, a to

a) dovážané stroje, zariadenia a súbory strojov a zariadení alebo časti týchto súborov,

b) dovážané montáže,

c) dovážané stavebné práce,

d) dovážané samostatné projekty, t. j. projekty nezahrnuté do ceny dovážaných strojov, zariadení alebo súborov strojov a zariadení.

(2) Dodávky uvedené v predchádzajúcom odseku sa fakturujú celkovou faktúrou (ak ide len o jednu dodávku, ktorou je splnená zmluva) alebo čiastkovými faktúrami. Objem dodávky fakturovanej jednou čiastkovou faktúrou závisí najmä od objemu fakturácie zahraničných dodávateľov podnikom zahraničného obchodu. Podnik zahraničného obchodu nesmie tuzemskému odberateľovi fakturovať skôr a väčšie objemy, než aké sám zaplatil do zahraničia.

(3) Vo faktúre za dovážané stroje a zariadenia alebo za súbory strojov a zariadení, príp. v prílohe tejto faktúry musí byť uvedená podrobná špecifikácia dodávky alebo jej časti alebo odkaz na doklad obsahujúci tieto podrobnosti (napr. baliaci list, pokiaľ ho investor dostáva).

(4) K faktúre za dovážanú montáž musí byť pripojený rovnopis montážneho výkazu podpísaný investorom. K faktúre za dovážané stavebné práce musia byť pripojené obdobné doklady, pokiaľ sa ich vyhotovenie so zahraničným dodávateľom dojednalo.

(5) Právo fakturovať vzniká

a) pri dodávkach strojov a zariadení alebo súborov strojov a zariadení
- dňom ich príchodu na čs. hranice s výnimkou dovážaných projektov, ktoré síce sú súčasťou dodávky, ale zasielajú sa poštou [písmeno d)],

b) pri dovážaných montážach a pri dovážaných stavebných prácach
- dňom, keď podnik zahraničného obchodu dostal faktúru od zahraničného dodávateľa,

c) pri dovážaných projektoch, ktoré došli poštou na adresu podnikov zahraničného obchodu
- dňom odovzdania projektov pošte na ďalšiu prepravu v tuzemsku,

d) pri dovážaných projektoch, ktoré došli poštou priamo investorovi
- dňom, keď podnik zahraničného obchodu dostal faktúru od zahraničného dodávateľa.

Štvrtá hlava

Ostatné investičné dodávky a práce

§ 17

Dodávky a práce neuvedené v predchádzajúcich ustanoveniach sa fakturujú celkovou faktúrou a právo fakturovať vzniká dňom splnenia dodávky.

Piata hlava

Práce a dodávky vo vlastnej réžii

§ 18

Pri výstavbe vo vlastnej réžii sa prevody investičných prostriedkov vykonávajú na základe vnútropodnikových faktúr, a to primerane podľa ustanovení tejto vyhlášky.*) Pre hospodárske organizácie však neplatí § 9 a pre rozpočtové organizácie § 9 a 10.

§ 19

Vystaviť vnútropodnikovú faktúru možno

a) pri dodávkach projektovej dokumentácie - dňom dokončenia dokumentácie,

b) pri dodávkach obsiahnutých v rozpočte stavby
- dňom úplného dokončenia prác na prevádzkovom súbore alebo objekte,

c) pri jednotlivých základných prostriedkoch - dňom dokončenia základného prostriedku,

d) pri ostatných dodávkach a prácach - dňom dokončenia dodávok alebo prác.

§ 20

Splátku na kontokorentný, obratový alebo bežný účet možno previesť dňom dosiahnutia uzlového bodu výstavby prevádzkového súboru alebo objektu. Tento uzlový bod musí byť určený pred začatím prác na prevádzkovom súbore alebo objekte.

Šiesta hlava

Dodávky geologických prác

§ 21

(1) Dodávky geologických prác sa fakturujú primerane podľa ustanovení tejto vyhlášky s odchýlkami uvedenými v § 22 až 27.

(2) Ustanovenia § 7, 8, 14, 15 a 16 tejto vyhlášky sa na dodávky geologických prác nevzťahujú.

§ 22

Náležitosti faktúr, preddavkových a splátkových listov

(1) Vo faktúre za geologické práce sa neuvádzajú náležitosti obsiahnuté v § 3 ods. 1 písm. i) a j); naproti tomu musí faktúra za geologické práce financované zo štátneho rozpočtu obsahovať číselné označenie úlohy. K faktúre za geologické práce (§ 23 ods. 2) sa ako nedeliteľná časť pripojí zápisnica o vykonaných prácach.

(2) Zápisnicu o vykonaných prácach vyhotoví pre účely fakturácie dodávateľ za účasti odberateľa najneskôr do 10 dní po splnení dodávky geologických prác.

(3) Preddavkové a splátkové listy majú obdobné náležitosti ako faktúra za geologické práce; zápisnica o vykonaných prácach sa však nevyhotovuje.

§ 23

Fakturovanie

(1) Projektová dokumentácia geologických prác*) sa fakturuje celkovou faktúrou; právo fakturovať túto dokumentáciu vzniká dňom splnenia dodávky.

(2) Geologické práce vykonávané podľa projektovej dokumentácie vypracovanej pre jednotlivé etapy geologických prác (ďalej len „etapa prác“) sa fakturujú po ich vykonaní. V tých prípadoch, v ktorých etapa prác má dlhodobú povahu a predstavuje značný objem prác, organizácie sa môžu dohodnúť na samostatnom fakturovaní ucelených častí tejto etapy. Právo fakturovať vzniká v oboch prípadoch 11. deň po splnení dodávky.

§ 24

Poskytovanie preddavkov a splátok

(1) Preddavky nemožno poskytovať pri prácach, pri ktorých medzi dojednaným začatím a dojednaným ukončením nemá uplynúť kratšia doba ako 3 mesiace.

(2) Splátky nemožno poskytovať pri prácach, pri ktorých medzi ich dojednaným začatím a dojednaným ukončením nemá uplynúť kratšia doba ako 6 mesiacov.

§ 25

Opatrenie pre včasné odstraňovanie chýb

Ak odberateľ do 10 dní po splnení zistí a reklamuje chyby geologických prác, za ktoré dodávateľ zodpovedá, je oprávnený pozastaviť, t. j. prechodne nezaplatiť až do 10 % celkovej sumy faktúry nezníženej o preddavky a splátky.

§ 26

Opatrenia na zabezpečenie oponentského konania**)

(1) Odberateľ je oprávnený do doby dojednanej pre ukončenie oponentského konania, najneskôr však do 6 mesiacov odo dňa splnenia dodávky geologických prác pozastaviť, t. j. prechodne nezaplatiť až 10 % celkovej sumy faktúry nezníženej o preddavky a splátky.

(2) Odberateľ je povinný zadržanú sumu zaplatiť do 10 dní po ukončení oponentského konania, najneskôr však do 10 dní po lehote podľa odseku 1.

§ 27

Úhrn súm pozastavených odberateľom podľa § 25 a 26 nesmie presiahnuť 10% z celkovej sumy faktúry nezníženej o preddavky a splátky.


Tretia časť

PRECHODNÉ, SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 28

(1) Pri rozostavaných prevádzkových súboroch a objektoch, ktoré sa majú podľa uzavretých hospodárskych zmlúv dokončiť do 6 mesiacov po dni účinnosti tejto vyhlášky, sa dodávky uvedené v § 8 fakturujú podľa doterajších predpisov.

(2) Pri rozostavaných prevádzkových súboroch a objektoch, k dokončeniu ktorých má podľa zmluvy dôjsť neskôr než do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky, dodávatelia uskutočňujúci dodávky uvedené v § 8 sú povinní do 1 mesiaca od účinnosti tejto vyhlášky vyhotoviť a s odberateľmi dohodnúť súpis vystavených faktúr za dodávky a práce odoslané alebo vykonané pred účinnosťou tejto vyhlášky. O celkovú sumu týchto faktúr sa zníži výška prípadných preddavkov alebo splátok. Ak sa nedojednalo poskytovanie preddavkov alebo splátok, dodávateľ nevracia odberateľovi sumy zaplatené pred účinnosťou vyhlášky na rozostavaných prevádzkových súboroch a objektoch. Faktúry za dodávky a práce odoslané alebo vykonané pred účinnosťou tejto vyhlášky nemajú povahu preddavkov alebo splátok. Ak sa organizácie rozhodli použiť možnosť poskytovania preddavkov a splátok, dojednajú v dodatku k hospodárskej zmluve podmienky pre jej poskytnutie. Môžu tak urobiť len do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti vyhlášky.

(3) Ak sa na prevádzkových súboroch alebo objektoch nezačali ku dňu účinnosti vyhlášky práce alebo dodávky a už sa na ne uzavrela hospodárska zmluva, organizácie dojednajú - pokiaľ sa rozhodli použiť možnosť výplaty preddavkov a splátok - dodatok k zmluve. Ak však organizácie tento dodatok nedojednajú do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti vyhlášky, dodávatelia už nemôžu požadovať poskytnutie preddavkov a splátok a dodávka sa fakturuje celkovou faktúrou podľa tejto vyhlášky.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa primerane vzťahujú aj na geologické práce začaté predo dňom účinnosti tejto vyhlášky.

§ 29

Tam, kde sa predpokladá v tejto vyhláške dohoda o preddavkoch alebo splátkach, nemôže sa táto dohoda nahradiť rozhodnutím nadriadených orgánov ani rozhodnutím hospodárskej arbitráže.

§ 30

Ministerstvo financií môže v závažných prípadoch povoliť výnimky z tejto vyhlášky, pokiaľ sa týkajú úpravy fakturovania a platenia.

§ 31

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií č. 205/1964 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a pre generálne opravy, ako aj § 16 až 20 vyhlášky Ústredného geologického úradu a Ministerstva financií č. 22/1961 Zb. o projektovaní, rozpočtovaní, plánovaní, financovaní a fakturovaní geologických prác.

§ 32

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1968; organizácie sa však môžu dohodnúť, že budú podľa nej postupovať už pred týmto dňom.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Dohnal v. r.

Minister financií:

Sucharda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Ministerstva financií a Štátnej banky československej č. 102/1966 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.

**) § 173 ods. 4 Hospodárskeho zákonníka.

***) Vyhláška Ministerstva financií, Štátnej plánovacej komisie a Ústredného geologického úradu č. 9/1967 Zb. o projektovaní a financovaní geologických prác.

*) Napr. číslo hlavy rozpočtu podľa vyhlášky Štátnej komisie pre techniku č. 107/1966 Zb. o dokumentácii stavieb.

**) Pretože nie je ustanovená lehota pre odoslanie faktúr, je ustanovenie § 377 zákona pre účely tejto vyhlášky nepoužiteľné.

***) Vyhláška generálneho riaditeľa ŠBČS č. 85/1966 Zb. o platobnom styku a zúčtovaní na účtoch organizácií.

) Poplatok z omeškania ustanovuje § 378 zákona.

††) § 288 zákona.

*) § 22 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.

**) V prípade potreby Štátna komisia pre techniku môže vydať kritériá pre určenie styčníkov, uzlov a pod., najmä pre stavebné práce.

*) Pre prevody investičných prostriedkov pri výstavbe uskutočňovanej stavebnými bytovými družstvami vo vlastnej réžii platí vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov.

*) § 9 vyhlášky Ministerstva financií, Štátnej plánovacej komisie a Ústredného geologického úradu č. 9/1967 Zb. o projektovaní a financovaní geologických prác.

**) § 15 vyhlášky Ministerstva financií, Štátnej plánovacej komisie a Ústredného geologického úradu č. 9/1967 Zb. o projektovaní a financovaní geologických prác.