Opatrenie č. 21/1967 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o voľbách komisií ľudovej kontroly

Čiastka 8/1967
Platnosť od 22.03.1967 do12.07.1967
Najbližšie účinné znenie 22.03.1967
Zrušený 70/1967 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 34/1967 Zb. zo dňa 5. apríla 1967.