Vyhláška č. 118/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 44/1967
Platnosť od 14.12.1967
Účinnosť od 29.12.1967
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 Dohoda vstúpila v platnosť 25. júnom 1967.