Vyhláška č. 115/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dodatkovom protokole k Dohovoru o colných úľavách pre turistiku, vzťahujúci sa na dovoz turistických propagačných dokumentov a materiálov

Čiastka 43/1967
Platnosť od 13.12.1967
Účinnosť od 28.12.1967
Redakčná poznámka

Pre Československú socialistickú republiku vstúpil Dodatkový protokol v platnosť 6. júnom 1967.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
28.12.1967 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

13.12.1967