Zákon č. 114/1967 Zb.Zákon o voľbách do národných výborov

(v znení č. 19/1968 Zb., 29/1968 Zb.)

Čiastka 43/1967
Platnosť od 13.12.1967 do31.07.1971
Účinnosť od 09.03.1968 do31.07.1971
Redakčná poznámka

Zákon zrušený predpisom č. 54/1971 Zb. pre územie ČR s účinnosťou od 1. augusta 1971.

114

ZÁKON

z 30. novembra 1967

o voľbách do národných výborov

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Prvá časť

Základné ustanovenia

§ 1

Pracujúci ľud volí za poslancov národných výborov svojich predstaviteľov, občanov politicky a odborne vyspelých, schopných zabezpečovať úlohy národného výboru, do ktorého sú volení, a organizovať a zjednocovať tvorivé sily pracujúcich.

§ 2

Voľby do národných výborov sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.

§ 3

(1) Právo voliť majú všetci občania Československej socialistickej republiky, ktorí v deň voľby dovŕšili 18 rokov, bez ohľadu na národnosť, pohlavie, náboženské vyznanie, zamestnanie, dobu pobytu, sociálny pôvod, majetkové pomery a predchádzajúcu činnosť.

(2) Právo voliť nemajú však občania, ktorí boli právoplatne zbavení spôsobilosti na právne úkony pre duševnú poruchu alebo ktorých spôsobilosť na právne úkony bola pre takúto poruchu obmedzená.*)

(3) Občania, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, nevolia.

§ 4

Do národného výboru môže byť zvolený každý občan Československej socialistickej republiky, ktorý má právo voliť a v deň voľby dovŕšil 21 rokov.

Druhá časť

Zoznamy voličov

§ 5

Zápis do zoznamu voličov

(1) Všetci občania Československej socialistickej republiky, ktorí majú právo voliť, zapisujú sa do zoznamu voličov podľa miesta svojho bydliska.

(2) Občania, ktorí po zostavení zoznamu voličov nadobudnú alebo stratia právo voliť, zapíšu sa dodatočne do zoznamu voličov alebo sa z neho dodatočne vyčiarknu.

(3) Každý volič môže byť zapísaný len v jednom zozname voličov.

§ 6

Zostavenie zoznamov voličov

(1) Zoznamy voličov zostavuje miestny (mestský) národný výbor podľa volebných okrskov.

(2) Zoznamy voličov z radov príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených sborov, ktorí sú hromadne ubytovaní, zostavuje ich veliteľ.

§ 7

Vyloženie zoznamov voličov

(1) Najneskôr 30 dní predo dňom voľby vyloží miestny (mestský) národný výbor zoznamy voličov, aby občania do nich mohli v úradných miestnostiach nazrieť. O vyložení zoznamov voličov upovedomí miestny (mestský) národný výbor občanov spôsobom v mieste obvyklým.

(2) V obciach, v ktorých je viac ako 5 000 osôb zapísaných do zoznamov voličov, zariadi miestny (mestský) národný výbor, aby bol v každom dome vyložený zoznam voličov, ktorí v dome bývajú. Miestny (mestský) národný výbor môže takéto opatrenie urobiť aj v obciach, ktoré majú menej ako 5 000 osôb zapísaných do zoznamov voličov.

§ 8

Námietkové konanie

(1) Každý občan môže ústne alebo písomne upozorniť miestny (mestský) národný výbor na chyby a nesprávnosti v zozname voličov a navrhnúť opravu. Miestny (mestský) národný výbor je povinný o upozornení rozhodnúť do 3 dní a buď vykonať príslušnú opravu v zozname voličov, alebo písomne sťažovateľovi oznámiť, z akých dôvodov opravu nemožno vykonať.

(2) Ak bude návrh zamietnutý, môže ho občan predložiť okresnému súdu príslušnému podľa volebného okrsku. Pre konanie platia ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku o preskúmavaní rozhodnutí iných orgánov. Podľa rozhodnutia súdu vykoná miestny (mestský) národný výbor opravu v zozname voličov. Konanie pred súdom nepodlieha súdnemu poplatku.

§ 9

Voličský preukaz

Voličom, ktorí sa v čase od vyloženia zoznamov voličov do dňa voľby presťahujú, ako aj voličom, ktorí z vážnych dôvodov nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, vydá miestny (mestský) národný výbor na ich žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu voličov ich vyčiarkne. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v inom volebnom okrsku. Zápis vykonáva miestny (mestský) národný výbor nového bydliska (miesta pobytu), v deň volieb okrsková volebná komisia. Pri zápise sa voličský preukaz odoberie a pripojí sa k zoznamu voličov.

Tretia časť

Volebné obvody

§ 10

Všeobecné ustanovenia

(1) Voľby do národných výborov sa konajú podľa volebných obvodov.

(2) Vo volebnom obvode pre voľby do krajských a okresných národných výborov sa volí spravidla 4-8 poslancov.

(3) Vo volebnom obvode pre voľby do mestských a miestnych národných výborov sa volí spravidla 4-15 poslancov. V obciach s počtom menej ako 1 500 obyvateľov sa môžu voliť všetci poslanci do miestneho národného výboru v jednom volebnom obvode.

(4) Vo volebnom obvode pre voľby do Národného výboru hlavného mesta Prahy, do Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy a do obvodných národných výborov v Prahe a v Bratislave sa volí spravidla 4-15 poslancov. Vo volebnom obvode pre voľby do obvodných národných výborov v Brne, Ostrave, Plzni a v Košiciach sa volí taktiež spravidla 4-15 poslancov.

§ 11

Počty poslancov národných výborov

(1) Počet poslancov, ktorý má byť zvolený, určí podľa predpisov o národných výboroch plenárne zasadnutie národného výboru, o ktorého voľby ide.

(2) Počet poslancov vo volebnom obvode musí byť určený tak, aby na každého poslanca toho istého národného výboru pripadal približne rovnaký počet voličov.

§ 12

Vytváranie volebných obvodov

(1) Počet a hranice volebných obvodov určí na svojom plenárnom zasadnutí národný výbor, o ktorého voľby ide. Zoznamy volebných obvodov uverejní najneskôr do 55 dní predo dňom voľby.

(2) Volebné obvody pre voľby do krajských národných výborov určí krajský národný výbor tak, aby neprekračovali hranice okresu.

(3) Pri určení počtu a hraníc volebných obvodov pre voľby do okresných, miestnych a mestských národných výborov prihliadajú príslušné národné výbory na tradičné členenie územia, spádové oblasti, strediskové obce a ďalšie miestne podmienky.

(4) V obci s počtom menej ako 1 500 obyvateľov môže byť pre voľby do miestneho národného výboru vytvorený podľa potreby buď jeden, alebo niekoľko volebných obvodov.

(5) Volebné obvody pre voľby do Národného výboru hlavného mesta Prahy určí Národný výbor hlavného mesta Prahy a volebné obvody pre voľby do Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy určí Národný výbor hlavného mesta Slovenska Bratislavy tak, aby neprekračovali hranice mestských obvodov; pre určenie volebných obvodov do obvodných národných výborov obdobne platí odsek 3.

Štvrtá časť

Volebné okrsky

§ 13

(1) Pre prijímanie hlasovacích lístkov a pre spočítanie hlasov sa vytvárajú v obciach volebné okrsky pre voľby do národných výborov všetkých stupňov.

(2) Volebné okrsky a volebné miestnosti pre každý okrsok určí rada miestneho (mestského) národného výboru najneskôr 30 dní predo dňom voľby.

(3) Volebný okrsok sa vytvorí spravidla tak, aby zahŕňal asi 1 000 voličov. Pre vzdialené časti obce možno vytvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 voličov.

(4) Osobitné volebné okrsky môžu byť vytvorené v nemocniciach, v pôrodniciach, v sanatóriách, v ústavoch sociálnej starostlivosti, v podobných ústavoch a zariadeniach alebo v ich častiach, avšak len vtedy, ak je tam aspoň 50 voličov.

(5) Útvary ozbrojených síl a ozbrojených sborov tvoria osobitné volebné okrsky, ak majú aspoň 50 voličov.

Piata časť

Volebné komisie

Všeobecné ustanovenia

§ 14

(1) Voľby do národných výborov riadi Ústredná volebná komisia Národného frontu. Orgánom Ústrednej volebnej komisie Národného frontu na Slovensku je Slovenská volebná komisia Národného frontu.

(2) Voľby

do krajských národných výborov riadia krajské volebné komisie Národného frontu, do Národného výboru hlavného mesta Prahy a do Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy mestské volebné komisie Národného frontu,

do okresných národných výborov a do obvodných národných výborov v Prahe okresné volebné komisie Národného frontu,

do mestských národných výborov mestské volebné komisie Národného frontu,

do miestnych národných výborov a do obvodných národných výborov v Bratislave, Brne, Ostrave, Plzni a v Košiciach miestne volebné komisie Národného frontu.

(3) Volebné komisie sú vo svojej činnosti podriadené volebným komisiám vyšších stupňov.

(4) Voľby v jednotlivých volebných obvodoch riadia obvodné volebné komisie.

(5) Hlasovanie v jednotlivých volebných okrskoch riadia okrskové volebné komisie.

(6) Volebné komisie sa utvoria zo zástupcov Komunistickej strany Československa, iných politických strán a ďalších spoločenských organizácií Národného frontu. Návrh zástupcov predkladá príslušný orgán Národného frontu.

§ 15

(1) Volebné komisie sa môžu platne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

(2) Volebná komisia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov; pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

§ 16

Ústredná volebná komisia Národného frontu

(1) Ústrednú volebnú komisiu Národného frontu volí Predsedníctvo Národného zhromaždenia najneskôr 55 dní predo dňom voľby.

(2) Ústredná volebná komisia Národného frontu sa skladá z predsedu, podpredsedov, tajomníka a z potrebného počtu ďalších členov.

§ 17

(1) Ústredná volebná komisia Národného frontu riadi voľby do národných výborov a dozerá na presné dodržiavanie predpisov o voľbách.

(2) Ústredná volebná komisia Národného frontu určí vzory hlasovacích lístkov, zápisníc obvodných volebných komisií o registrácii kandidátov, zápisníc okrskových volebných komisií o hlasovaní, zápisníc obvodných volebných komisií o spočítaní hlasov a osvedčení o zvolení za poslanca alebo náhradníka.

§ 18

Slovenská volebná komisia Národného frontu

(1) Slovenskú volebnú komisiu Národného frontu volí Predsedníctvo Slovenskej národnej rady najneskôr 55 dní predo dňom voľby. Dozerá na presné dodržiavanie predpisov o voľbách na Slovensku a plní ďalšie úlohy, ktorými ju Ústredná volebná komisia Národného frontu poverí.

(2) Slovenská volebná komisia Národného frontu sa skladá z predsedu, podpredsedov, tajomníka a z potrebného počtu ďalších členov. Krajské, okresné, mestské a miestne volebné komisie Národného frontu

§ 19

(1) Volebnú komisiu Národného frontu, ktorá riadi voľby do národného výboru, volí národný výbor, do ktorého sa konajú voľby, najneskôr 55 dní predo dňom voľby. Národný výbor ju volí na svojom plenárnom zasadnutí za účasti predstaviteľov Národného frontu a občanov.

(2) Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka a z potrebného počtu ďalších členov.

§ 20

Volebná komisia Národného frontu, ktorá riadi voľby do národného výboru

a) dozerá na presné dodržiavanie predpisov o voľbách do národných výborov,

b) sústreďuje návrhy na kandidátov,

c) prerokúva na zhromaždeniach voličov návrhy na kandidátov vrátane poradia, v ktorom ich hodlá prihlásiť na registráciu,

d) na základe prerokovania na zhromaždeniach voličov zostavuje návrh kandidátov Národného frontu a ich poradie a prihlasuje ich na registráciu u obvodných volebných komisií,

e) zabezpečuje vyhotovenie hlasovacích lístkov,

f) zisťuje výsledok volieb zo všetkých volebných obvodov pre voľby do príslušného národného výboru,

g) po skončení volieb odovzdá spisy o voľbách mandátovej komisii národného výboru.

§ 21

(1) O sťažnostiach na nesprávny postup obvodných a okrskových volebných komisií pri voľbách rozhoduje volebná komisia Národného frontu, ktorá riadi voľby do národného výboru.

(2) Proti rozhodnutiu tejto volebnej komisie Národného frontu možno podať odvolanie na volebnú komisiu vyššieho stupňa. Obvodné volebné komisie

§ 22

(1) Rada národného výboru, o ktorého voľbu ide, zriadi najneskôr 50 dní predo dňom voľby pre každý volebný obvod volebnú komisiu.

(2) Obvodná volebná komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka a z potrebného počtu ďalších členov.

(3) Úlohy obvodnej volebnej komisie pre voľby do miestneho národného výboru plní v obciach, ktoré majú menej ako 1 500 obyvateľov, miestna volebná komisia Národného frontu.

§ 23

Obvodná volebná komisia

a) dozerá na presné dodržiavanie predpisov o voľbách,

b) registruje kandidátov Národného frontu,

c) obstará okrskovým volebným komisiám hlasovacie lístky pre voľby,

d) dozerá na priebeh volieb, spočíta hlasy a zisťuje aj ostatné výsledky volieb vo volebnom obvode,

e) predkladá volebnej komisii Národného frontu, ktorá voľby riadi, zprávu o výsledku volieb vo volebnom obvode,

f) vydá zvolenému kandidátovi osvedčenie o jeho zvolení,

g) odovzdá spisy o voľbách príslušnému národnému výboru. Okrskové volebné komisie

§ 24

(1) Pre každý volebný okrsok zriadi rada miestneho národného výboru najneskôr 30 dní predo dňom voľby okrskovú volebnú komisiu.

(2) Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka a zo 4-8 ďalších členov. Vo volebných okrskoch, ktoré majú menej ako 300 voličov, má okrsková volebná komisia popri predsedovi a tajomníkovi 1 až 3 ďalších členov.

§ 25

Okrsková volebná komisia

a) dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a bdie nad zachovávaním poriadku vo volebnej miestnosti,

b) zisťuje počet hlasovacích lístkov, na ktorých neboli prečiarknutí všetci kandidáti,

c) spočíta hlasy odovzdané pre každého kandidáta Národného frontu,

d) spíše o priebehu voľby a spočítaní hlasov zápisnicu, ktorú neodkladne predloží príslušnej obvodnej volebnej komisii,

e) odovzdá spisy o voľbách na uschovanie okresnému národnému výboru.

Šiesta časť

Kandidáti

§ 26

(1) Kandidáti pre voľby do národných výborov sú kandidátmi Národného frontu.

(2) Kandidátov navrhujú Komunistická strana Československa, iné politické strany a ďalšie spoločenské organizácie Národného frontu, zhromaždenia robotníkov, roľníkov a ostatných pracujúcich v závodoch, úradoch a obciach a zhromaždenia vojakov. Návrhy predkladajú miestnej (mestskej) volebnej komisii Národného frontu. Táto volebná komisia postúpi návrhy na kandidátov pre voľby do vyšších stupňov národných výborov príslušnej volebnej komisii Národného frontu, ktorá tieto voľby riadi.

(3) Kandidáti sú navrhovaní pre jednotlivé volebné obvody. V každom volebnom obvode môže byť navrhnutých viac kandidátov, než koľko má byť zvolených poslancov.

(4) Príslušná volebná komisia Národného frontu, ktorá riadi voľby do národného výboru, oboznámi voličov na zhromaždeniach s návrhmi na kandidátov. Predloží im aj svoj návrh kandidátov z občanov politicky a odborne vyspelých, schopných organizovať a zjednocovať tvorivé sily pracujúcich, ktorých hodlá prihlásiť na registráciu. Dbá na to, aby počet navrhnutých kandidátov bol spravidla o jednu tretinu až o jednu polovicu vyšší, než koľko má byť vo volebnom obvode zvolených poslancov. Na zhromaždeniach sa voliči vyjadrujú k navrhovaným kandidátom a tiež týmto spôsobom sa zúčastňujú na ich výbere. Na základe tohto prerokovania zostaví návrh kandidátov, obsahujúci aj ich poradie, ktorých prihlási na registráciu.

§ 27

Prihlasovanie kandidátov Národného frontu na registráciu

(1) Kandidátov Národného frontu prihlasuje na registráciu volebná komisia Národného frontu, ktorá riadi voľby do národného výboru. Prihlášky podáva u príslušnej volebnej komisie najneskôr 30 dní predo dňom voľby.

(2) Kandidáti Národného frontu sú prihlasovaní na registráciu podľa volebných obvodov. Nikto nemôže byť pre voľbu do toho istého národného výboru kandidovaný vo viac ako jednom volebnom obvode.

(3) V prihláške musí byť uvedené poradie kandidáta a musí obsahovať jeho vyhlásenie, že súhlasí so svojou kandidatúrou. K prihláške sa pripojí zpráva o schôdzi organizácie alebo zhromaždenia pracujúcich a zhromaždenia voličov, kde bol kandidát navrhnutý.

§ 28

Registrácia kandidátov Národného frontu

Obvodná volebná komisia je povinná zaregistrovať všetkých riadne prihlásených kandidátov Národného frontu, a to v poradí, v ktorom ich volebná komisia Národného frontu na registráciu prihlásila.

§ 29

Vyhlásenie kandidatúry

Obvodná volebná komisia uverejní mená, priezviská, vek, zamestnanie a bydlisko všetkých zaregistrovaných kandidátov Národného frontu a ich poradie, a to najneskôr

a) do 25 dní predo dňom voľby do krajských národných výborov, do Národného výboru hlavného mesta Prahy, do Národného výboru hlavného mesta Slovenska Bratislavy, do okresných národných výborov, do mestských národných výborov v Brne, Ostrave, Plzni a v Košiciach a do obvodných národných výborov v Prahe;

b) 15 dní predo dňom voľby do ostatných mestských a obvodných národných výborov a do miestnych národných výborov.

§ 30

Hlasovacie lístky

(1) Všetci zaregistrovaní kandidáti musia byť na hlasovacích lístkoch uvedení v poradí, v ktorom boli zaregistrovaní.

(2) Na hlasovacom lístku musí byť uvedené, koľkí zo zvolených kandidátov sa stanú vo volebnom obvode poslancami.

(3) Hlasovacie lístky musia mať ustanovenú formu a musia byť rozmnožené v dostatočnom množstve.

§ 31

Členstvo kandidátov vo volebných komisiách

Kandidáti nemôžu byť členmi obvodných ani okrskových volebných komisií volebného obvodu, kde sú kandidovaní.

Siedma časť

Oddiel 1

Vyhlásenie volieb

§ 32

Deň volieb

(1) Deň volieb do národných výborov určí Predsedníctvo Národného zhromaždenia najneskôr 60 dní vopred.

(2) Voľby do národných výborov sa konajú v ten istý deň na území celého štátu. Voľby sa konajú v deň pracovného pokoja.

(3) Voľby sa konajú v určený deň od siedmej hodiny do šestnástej hodiny. V hlavnom meste Prahe, v mestách, ktoré sú sídlami krajských a okresných národných výborov, ako aj vo všetkých obciach, ktoré majú aspoň 10 000 obyvateľov, konajú sa voľby v určený deň od siedmej hodiny do dvadsiatej hodiny. Pokiaľ to miestne potreby vyžadujú, môže byť začiatok volieb určený na skoršiu hodinu.

§ 33

Informovanie voličov

(1) Okrsková volebná komisia informuje voličov v posledných 15 dňoch predo dňom voľby o čase a mieste volieb.

(2) V obciach, v ktorých je viac ako 5 000 osôb zapísaných do zoznamu voličov, okrsková volebná komisia zabezpečí, aby pre každého voliča bol vyhotovený legitimačný lístok, v ktorom sú uvedené potrebné údaje o voľbách. Súčasne zariadi, aby legitimačný lístok bol dodaný voličovi do bytu. Miestna (mestská) volebná komisia Národného frontu môže určiť, že sa rovnako postupuje aj v obciach, ktoré majú menej ako 5 000 zapísaných voličov.

Oddiel 2

Spôsob hlasovania

§ 34

Prípravy vo volebnej miestnosti Predseda okrskovej volebnej komisie skontroluje pred začatím voľby za prítomnosti členov komisie volebnú schránku a zapečatí ju. Skontroluje tiež, či je pripravený zoznam voličov a hlasovacie lístky. Potom sa prikročí k hlasovaniu.

§ 35

Priestory pre úpravu hlasovacích lístkov

Vo volebných miestnostiach sú pre úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory oddelené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. V týchto priestoroch nesmie byť nikto súčasne prítomný s voličom, ani člen volebnej komisie.

§ 36

Hlasovanie

(1) Každý volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné.

(2) Volič, ktorý sa ustanovil do volebnej miestnosti, odovzdá legitimačný lístok a po zázname v zozname voličov dostane hlasovacie lístky. Ak volič nemá legitimačný lístok a ak nie je členovi okrskovej volebnej komisie známy, komisia požiada, aby preukázal svoju totožnosť.

(3) Voliča, ktorý sa ustanovil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, zapíše okrsková volebná komisia do zoznamu voličov. Záznam o tom podpíše predseda a tajomník okrskovej volebnej komisie; voličské preukazy sa pripoja.

§ 37

Úprava hlasovacích lístkov

(1) Ak volič hlasuje pre kandidáta, ponechá na hlasovacom lístku jeho meno a priezvisko. Ak pre kandidáta nehlasuje, jeho meno a priezvisko prečiarkne. Hlasovací lístok potom vhodí do volebnej schránky.

(2) Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto, že nemôže čítať a písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného pre úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby za neho podľa jeho pokynov hlasovací lístok upravil.

§ 38

Poriadok vo volebnej miestnosti

Za poriadok vo volebnej miestnosti zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Jeho pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti sú záväzné pre všetkých prítomných.

§ 39

Ukončenie voľby

Len čo uplynie hodina určená pre ukončenie hlasovania, uzavrie sa volebná miestnosť, avšak predtým odvolia ešte všetci, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Predseda okrskovej volebnej komisie potom vyhlási hlasovanie za ukončené a pristúpi k otvoreniu volebnej schránky.

Oddiel 3

Zisťovanie výsledkov volieb

§ 40

Kto môže byť prítomný pri spočítaní hlasov v okrskovej volebnej komisii V miestnosti, kde okrsková volebná komisia spočítava hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií vyšších stupňov, prípadne obvodných volebných komisií. Ďalej môžu byť prítomní občania a zástupcovia tlače a iných hromadných informačných prostriedkov, splnomocnení na to volebnou komisiou Národného frontu.

§ 41

(1) Po otvorení volebnej schránky spočíta okrsková volebná komisia hlasovacie lístky podľa volebných obvodov, porovná počet odovzdaných hlasovacích lístkov s počtom osôb, ktorým boli vydané hlasovacie lístky podľa zoznamu voličov, zistí počet hlasov, na ktorých neboli prečiarknutí všetci kandidáti, počet hlasov pre každého kandidáta Národného frontu a výsledok zapíše do zápisnice o hlasovaní pre každý volebný obvod.

(2) Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť spočítania hlasov.

§ 42

Posudzovanie hlasovacích lístkov

(1) Neplatné sú hlasovacie lístky, ktoré nie sú na predpísanom tlačive.

(2) Hlasovací lístok, na ktorom nebol žiadny kandidát prečiarknutý, považuje sa za odovzdaný pre všetkých kandidátov.

(3) Hlasovací lístok, na ktorom bol niektorý kandidát prečiarknutý, považuje sa za odovzdaný pre ostatných kandidátov.

(4) Ak vzniknú pochybnosti o platnosti hlasovacieho lístku, rozhoduje o platnosti okrsková volebná komisia. Svoje rozhodnutie uvedie v zápisnici.

§ 43

Zápisnica o hlasovaní

(1) Okrsková volebná komisia vyhotoví o hlasovaní a spočítaní hlasov osobitnú zápisnicu pre každý volebný obvod; zápisnicu podpíše predseda, podpredseda, tajomník a všetci členovia komisie.

(2) V zápisnici okrskovej volebnej komisie o hlasovaní musia byť uvedené:

a) čas začiatku a skončenia hlasovania,

b) celkový počet voličov vo volebnom obvode alebo volebnom okrsku zapísaných v zozname voličov,

c) počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,

d) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,

e) počet hlasovacích lístkov, na ktorých neboli prečiarknutí všetci kandidáti,

f) počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta Národného frontu,

g) stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané okrskovej volebnej komisii, a záznam o tom, ako komisia rozhodla.

§ 44

Skončenie konania v okrskovej volebnej komisii

(1) Po spočítaní hlasov a podpísaní zápisnice o hlasovaní vyhlási predseda okrskovej volebnej komisie výsledok hlasovania podľa jednotlivých volebných obvodov a neodkladne zašle zápisnicu o hlasovaní príslušnej obvodnej volebnej komisii.

(2) Okrsková volebná komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zašle ich spolu s ostatnými volebnými spismi okresnému národnému výboru na uschovanie.

§ 45

Spočítanie hlasov v obvodnej volebnej komisii

(1) Obvodná volebná komisia spočíta hlasy a zisťuje výsledky hlasovania v obvode na podklade zápisníc predložených okrskovými volebnými komisiami. Ak vzniknú pochybnosti, má právo vyžiadať si od okresného národného výboru hlasovacie lístky, ktoré mu odovzdala okrsková volebná komisia.

(2) Ak obvodná volebná komisia zistí, že počet hlasovacích lístkov odovzdaných vo volebnom obvode je menší ako polovica počtu voličov, ktorí majú právo hlasovať v tomto volebnom obvode, poznamená to v zápisnici a od ďalšieho spočítania upustí. Súčasne oznámi príslušnej riadiacej volebnej komisii Národného frontu, že v dôsledku toho nebol zvolený žiadny kandidát.

(3) V miestnosti, kde obvodná volebná komisia spočítava hlasy, môžu byť prítomní členovia volebných komisií vyšších stupňov. Ďalej môžu byť prítomní občania a zástupcovia tlače a iných hromadných informačných prostriedkov, splnomocnení na to volebnou komisiou Národného frontu.

§ 46

Zápisnica o spočítaní hlasov v obvodnej volebnej komisii

(1) Obvodná volebná komisia vyhotoví o spočítaní hlasov zápisnicu. Zápisnicu podpíše predseda, podpredseda, tajomník a všetci členovia komisie.

(2) V zápisnici obvodnej volebnej komisie o spočítaní hlasov musia byť uvedené:

a) počet volebných okrskov vo volebnom obvode,

b) počet volebných okrskov, z ktorých boli zaslané zápisnice o hlasovaní,

c) celkový počet voličov zapísaných v zoznamoch vo volebnom obvode,

d) počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,

e) počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,

f) počet hlasovacích lístkov, na ktorých neboli prečiarknutí všetci kandidáti,

g) počet hlasov odovzdaných pre každého kandidáta Národného frontu,

h) stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané obvodnej volebnej komisii, a záznam o tom, ako komisia rozhodla.

§ 47

Vyhlásenie výsledkov volieb v obvodnej volebnej komisii

Po spočítaní hlasov a po podpísaní zápisnice predseda obvodnej volebnej komisie vyhlási:

a) účasť voličov vo voľbách vo volebnom obvode,

b) koľko bolo odovzdaných hlasovacích lístkov, na ktorých neboli prečiarknutí všetci kandidáti,

c) ktorí kandidáti boli zvolení nadpolovičnou väčšinou platných hlasov,

d) ktorí zo zvolených kandidátov sa vzhľadom na svoje poradie na hlasovacom lístku stávajú poslancami,

e) ktorí zo zvolených kandidátov sa vzhľadom na svoje poradie na hlasovacom lístku stávajú náhradníkmi poslancov.

§ 48

Uverejnenie výsledkov volieb

(1) Volebná komisia Národného frontu uverejní výsledky volieb do národného výboru, ktoré riadi, spôsobom určeným Ústrednou volebnou komisiou Národného frontu.

(2) Ústredná volebná komisia Národného frontu uverejní súhrnné výsledky volieb do národných výborov.

§ 49

Kto je zvolený

Zvolený je kandidát, ktorý dostal nadpolovičnú väčšinu platných hlasov odovzdaných vo volebnom obvode. Podľa poradia, v akom sú kandidáti na hlasovacom lístku uvedení, sa zisťuje, kto bol zvolený za poslanca a kto za náhradníka poslanca.

§ 50

Osvedčenie o zvolení

Predseda obvodnej volebnej komisie vydá zvoleným poslancom a náhradníkom osvedčenie o zvolení.

§ 51

Uschovanie volebných spisov

Po podpísaní zápisnice o spočítaní hlasov zašle ju predseda obvodnej volebnej komisie ihneď volebnej komisii Národného frontu, ktorá voľby riadi. Ostatné volebné spisy zašle na uschovanie národnému výboru, o ktorého voľby ide.

§ 52

Nové voľby

(1) Ak je počet hlasovacích lístkov odovzdaných vo volebnom obvode menší ako polovica počtu voličov, ktorí majú právo hlasovať v tomto volebnom obvode, poznamená to obvodná volebná komisia výslovne v zápisnici a oznámi to príslušnej volebnej komisii Národného frontu. Obvodná volebná komisia vyhlási nové voľby, ktoré sa potom musia konať najneskôr do 14 dní po prvých voľbách.

(2) Ak nebol vo volebnom obvode zvolený určený počet poslancov, poznamená to obvodná volebná komisia výslovne v zápisnici o spočítaní hlasov a oznámi to príslušnej volebnej komisii Národného frontu. Obvodná volebná komisia vyhlási súčasne nové voľby, ktoré sa musia konať najneskôr do 14 dní po prvých voľbách. V nových voľbách sa vo volebnom obvode volí taký počet poslancov, ktorým sa dosiahne počet určený pre volebný obvod. Aj v týchto voľbách môže byť navrhnutých viac kandidátov, než koľko má byť zvolených poslancov.

(3) Nové voľby sa vykonávajú na podklade zoznamov voličov zostavených pre prvé voľby a podľa ustanovení tohto zákona.

§ 53

Overovanie volieb

Platnosť voľby jednotlivých poslancov národného výboru a náhradníkov za poslancov národného výboru overí na návrh mandátovej komisie národný výbor na svojom prvom zasadnutí.

Oddiel 4

Zánik funkcie

§ 54

(1) Poslanec, ktorý prestal byť voliteľný, stráca funkciu. Stratu funkcie vysloví na návrh mandátovej komisie národný výbor, o ktorého poslanca ide.

(2) Poslanec sa môže svojej funkcie vzdať. Jeho rezignáciu berie na vedomie národný výbor, o ktorého poslanca ide.

§ 55

Funkcia náhradníka zaniká za rovnakých podmienok ako funkcia poslanca.

Odvolanie z funkcie

§ 56

(1) Poslanca, ktorý sklamal dôveru voličov alebo ktorý sa dopustil činu nedôstojného funkcie poslanca, môžu voliči kedykoľvek odvolať.

(2) Návrh na odvolanie poslanca podáva príslušný orgán Národného frontu. Návrh oznámi poslancovi, o odvolanie ktorého ide, s uvedením dôvodov. Poslanec má právo sa ústne alebo písomne k návrhu vyjadriť.

(3) Návrh na odvolanie predloží príslušný orgán Národného frontu národnému výboru, ktorého poslanec má byť odvolaný.

(4) Národný výbor zabezpečí, aby na prerokovanie návrhu na odvolanie bolo vo volebnom obvode zvolané zhromaždenie voličov.

(5) O odvolaní poslanca rozhodujú voliči jeho volebného obvodu na základe svojho volebného práva tajným hlasovaním.

(6) Pre odvolanie poslanca primerane platia ustanovenia tohto zákona.

§ 57

Náhradníka poslanca možno odvolať za rovnakých podmienok a rovnakým spôsobom ako poslanca.

Ôsma časť

Doplňovanie národných výborov

§ 58

Nastupovanie náhradníka

(1) Ak sa z akéhokoľvek dôvodu uprázdni funkcia poslanca národného výboru, nastupuje za neho náhradník zvolený v tom istom volebnom obvode.

(2) Náhradníci nastupujú do funkcie poslanca podľa poradia, v ktorom boli vo volebnom obvode zvolení.

(3) Národný výbor, o ktorého poslanca ide, upovedomí náhradníka do 15 dní po tom, keď sa uprázdnila funkcia poslanca, o tom, že sa stal poslancom a vydá mu o tom osvedčenie.

§ 59

Doplňovacie voľby

(1) Ak sa z akéhokoľvek dôvodu uprázdni funkcia poslanca a ak niet náhradníka, vyhlásia sa doplňovacie voľby.

(2) Deň doplňovacích volieb určí rada národného výboru, o ktorého poslanca ide.

(4) Pre doplňovacie voľby platia ustanovenia tohto zákona; doplňovacie voľby sa však môžu konať aj v pracovný deň.

(5) Doplňovacie voľby netreba konať v poslednom roku pred koncom volebného obdobia.

§ 60

Zvýšenie počtu poslancov

(1) Ak počas volebného obdobia vzrastie počet obyvateľov v územnom obvode národného výboru, najmä v dôsledku výstavby sídlisk, prípadne ak to vyžadujú potreby hospodárskeho a kultúrneho rozvoja, môže národný výbor zvýšiť počet poslancov i volebných obvodov.

(2) O zvýšení počtu poslancov i volebných obvodov rozhoduje plenárne zasadnutie národného výboru.

(3) Noví poslanci národného výboru sa zvolia doplňovacou voľbou.

§ 61

Poslanci v zlúčených obciach

Ak počas volebného obdobia dôjde k zlúčeniu obcí alebo ak sa pre niekoľko obcí vytvorí jeden miestny národný výbor, zostávajú poslanci zvolení do miestnych národných výborov vo funkcii poslancov a tvoria miestny národný výbor v novej obci alebo jeden nový miestny národný výbor.


Deviata časť

Záverečné ustanovenia

§ 62

Vyhlásenie všeobecných volieb

Všeobecné voľby do národných výborov určí najneskôr do 90 dní po skončení volebného obdobia Predsedníctvo Národného zhromaždenia.

§ 63

Úhrada nákladov

Výdavky spojené s vykonávaním volieb uhrádza štát.

§ 64

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Ustanovenia § 10 a 499 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.