Vyhláška č. 11/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky

Čiastka 5/1967
Platnosť od 28.02.1967 do19.08.2001
Účinnosť od 15.03.1967 do19.08.2001
Zrušený 293/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 12 vstúpila Dohoda v platnosť 19. augustom 1966.

11

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 16. decembra 1966

o Dohode o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky

Dňa 29. mája 1964 bola v Prahe podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky.

Podľa svojho článku 12 vstúpila Dohoda v platnosť 19. augustom 1966.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

DOHODA

o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Tuniskej republiky vedené prianím rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti zdravotníctva sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v otázkach zdravotníctva a lekárskej vedy.

Článok 2

Zmluvné strany si budú navzájom vymieňať skúsenosti získané v organizácii zdravotníctva a riadenia zdravotníckych služieb, najmä na úsekoch preventívnej a liečebnej starostlivosti, hygienickej a protiepidemickej starostlivosti, zdravotníckej osvety a používania lekárskych nástrojov, prístrojov a liekov.

Článok 3

Zmluvné strany si budú vzájomne vymieňať programy a dokumenty o študijných cestách, konferenciách a zhromaždeniach týkajúcich sa oblasti zdravotníckych otázok. Ak na území jednej zo zmluvných strán bude zhromaždenie medzinárodného charakteru, môže táto zmluvná strana prizvať druhú stranu na toto zhromaždenie.

Článok 4

Zmluvné strany si budú vzájomne vymieňať odbornú literatúru, lekárske filmy, názorné pomôcky a iné pomôcky z oblasti zdravotníckej osvety.

Článok 5

S cieľom spoločného boja proti infekčným chorobám zmluvné strany si budú vzájomne vymieňať skúsenosti o prevencii, diagnostike a liečení týchto chorôb.

Článok 6

Zmluvné strany budú pomocou výmeny skúseností rozvíjať a prehlbovať spoluprácu medzi výskumnými ústavmi, zdravotníckymi školami a inými zdravotníckymi zariadeniami.

Článok 7

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti odbornej výchovy zdravotníckych pracovníkov, najmä:

1. československá strana bude pomáhať pri výchove tuniských zdravotníckych pracovníkov vysielaním československých kvalifikovaných odborníkov do Tuniskej republiky za účelom výchovy tuniských zdravotníckych pracovníkov alebo prípadne tým, že umožní tuniským zdravotníckym pracovníkom študovať v Československej socialistickej republike;

2. budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov za účelom doškoľovania alebo dosiahnutia špecializácie, prípadne za účelom štúdia niektorých druhov chorôb;

3. československá strana bude naďalej poskytovať tuniskej strane lekársku pomoc vysielaním československých zdravotníckych odborníkov do Tuniskej republiky na základe platnej dohody uzavretej medzi Polytechnou, podnikom zahraničného obchodu na jednej strane a Štátnym sekretariátom pri Ministerstve zdravotníctva a sociálnych vecí na strane druhej;

4. zmluvné strany si budú navzájom vymieňať učebné pomôcky a pedagogické skúsenosti.

Článok 8

Príslušné orgány a inštitúcie oboch zmluvných strán budú vzájomne prijímať chorých druhej zmluvnej strany do ústavného liečenia, najmä v prípade náhleho ochorenia.

Článok 9

Ministerstvá zdravotníctva oboch štátov za účelom vykonávania ustanovení tejto Dohody dojednajú každý rok konkrétny plán spolupráce

Článok 10

Zmluvné strany budú vzájomne uhrádzať náklady vyplývajúce zo spolupráce podľa ustanovení tejto Dohody na základe týchto zásad:

1. lekárska literatúra, učebné a názorné pomôcky, filmy a zdravotnícko-osvetový materiál budú sa vymieňať bezodplatne;

2. pri vzájomnom vysielaní delegácií alebo pri účasti na sjazdoch a konferenciách vysielajúca strana uhrádza cestovné náklady na miesto určenia a späť, prijímajúca strana uhrádza náklady za ubytovanie, stravovanie, miestne dopravné, vrátane príslušného vreckového;

3. náklady spojené s vysielaním a pobytom lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na území druhej zmluvnej strany bude uhrádzať zmluvná strana, na žiadosť ktorej tieto osoby boli vyslané;

4. náklady spojené s poskytnutím ústavného liečenia a lekárskej pomoci v zmysle článku 8 uhradí strana, ktorá chorých vysiela; liečebná pomoc pri náhlom ochorení sa občanom druhej zmluvnej strany poskytuje bezodplatne.

Článok 11

Vzájomné vyúčtovanie nákladov podľa článku 10 tejto Dohody sa bude vykonávať na základe platobnej dohody medzi oboma krajinami prostredníctvom štátnych bánk oboch zmluvných strán.

Článok 12

Táto Dohoda sa uzaviera na dobu 5 rokov a jej platnosť sa bude predlžovať automaticky vždy o ďalších 5 rokov, ak ju jedna zo zmluvných strán nevypovie 6 mesiacov pred uplynutím jej platnosti.

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán a vstúpi v platnosť výmenou nót o jej schválení.

Spísané v Prahe 29. mája 1964 vo dvoch vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

J. Plojhar v. r.

Za vládu Tuniskej republiky:
Monther Ben Ammar v. r

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.