Uznesenie č. 109/1967 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva Vzorový štatút mestských národných výborov

Čiastka 41/1967
Platnosť od 11.12.1967 do31.12.1982
Účinnosť od 11.12.1967 do31.12.1982
Zrušený 139/1982 Zb.