Nariadenie vlády č. 107/1967 Zb.Vládne nariadenie ozabezpečení vzťahov organizácií k štátnemu rozpočtu

(v znení č. 72/1969 Zb.)

Čiastka 40/1967
Platnosť od 24.11.1967 do31.12.1970
Účinnosť od 01.07.1969 do31.12.1970
Zrušený 115/1970 Zb.