Vyhláška č. 103/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výmene študentov a absolventov vysokých škôl

Čiastka 38/1967
Platnosť od 07.11.1967
Účinnosť od 22.11.1967
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 14 vstúpila Dohoda v platnosť 8. septembrom 1967 v znení obsiahnutom v listoch vymenených pri príležitosti podpisu Dohody medzi splnomocnencami oboch vlád.