Vyhláška č. 6/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín.

Čiastka 2/1966
Platnosť od 31.01.1966
Účinnosť od 31.01.1966 do10.07.1996
Redakčná poznámka

Dohoda podľa svojho článku 14 vstúpila v platnosť výmenou nôt oboch zmluvných strán o jej schválení, t. j. 2. decembrom 1965.

6

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 4. januára 1966

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín


Dňa 16. júna 1965 bola v Belehrade podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na účelu ochrany rastlín.

Dohoda podľa svojho článku 14 vstúpila v platnosť výmenou nôt oboch zmluvných strán o jej schválení, t. j. 2. decembrom 1965.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

dr. Gregor v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie vedené spoločným prianím zjednotiť svoje úsilie v boji proti chorobám a škodcom rastlín a burinám a vzájomne chrániť územie svojich štátov proti zavlečeniu a šíreniu nebezpečných chorôb a škodcov rastlín, ako aj uľahčiť prepravu rastlín a výrobkov rastlinného pôvodu medzi oboma štátmi sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu. Za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

vláda Československej socialistickej republiky

Vladimíra Mašku,

námestníka ministra poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva,

vláda Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie

ing. Luku Petkoviča,

námestníka sväzového tajomníka pre poľnohospodárstvo a lesníctvo.

Článok 1

1. V snahe zabrániť šíreniu nebezpečných chorôb a škodcov rastlín z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany sa tieto zaväzujú:

a) pri vývoze rastlín a výrobkov rastlinného pôvodu do druhej zmluvnej strany zachovávať platné fytokaranténne predpisy druhej zmluvnej strany a navzájom sa informovať o výskyte chorôb a škodcov rastlín na svojom území podliehajúcich karanténnym opatreniam;

b) že pred vydaním osvedčenia o zdravotnom stave zásielky sa podrobne prehliadnu, či nie sú napadnuté chorobami a škodcami rastlín, ktoré nesmú sa zavliekať do dovoznej krajiny;

c) opatrovať všetky zásielky rastlín, rastlinných výrobkov a predmetov (ďalej len „zásielky“) určené na vývoz z územia jednej zmluvnej strany, ktoré môžu byť nositeľmi chorôb a škodcov rastlín, osvedčením o zdravotnom stave vydaným príslušným orgánom služby ochrany rastlín (ďalej len „príslušný orgán“) vývoznej krajiny podľa vzoru určeného medzinárodnou konvenciou o ochrane rastlín podpísanej v Ríme 6. decembra 1951 a v súlade s platnými fytokaranténnymi predpismi dovozného štátu. V osvedčení sa potvrdí, že zásielka je bez chorôb a škodcov rastlín podliehajúcich predpisom o vonkajšej karanténe rastlín dovážajúceho štátu;

d) zabezpečiť, aby používané dopravné prostriedky na vývoz zásielok na územie druhej zmluvnej strany boli vyčistené, prípadne sanované tak, aby sa zabránilo zamoreniu zásielky chorobami alebo škodcami rastlín z nevyčistených dopravných prostriedkov alebo zavlečeniu chorôb a škodcov rastlín na územie dovážajúceho štátu.

2. Ustanovenia odseku 1 tohto článku sa nevzťahujú na zásielky, ktoré sú priemyslovo spracované takým spôsobom, že všetky choroby a škodcovia rastlín boli zneškodnení.

Článok 2

1. Aby sa zabránilo zavliekaniu a rozširovaniu chorôb a škodcov rastlín z tretích krajín, budú zmluvné strany uplatňovať ustanovenia článku 1 tejto Dohody aj na prevoz zásielok územím druhej zmluvnej strany.

2. Prevoz zásielok je dovolený iba vtedy, ak sú vybavené osvedčením o zdravotnom stave v súlade s predpismi štátu, ktorého územím sa zásielky prevážajú.

3. Prevážané zásielky napadnuté chorobami alebo škodcami rastlín predstavujúce priame nebezpečenstvo pre prevozný štát, a zavlečenie ktorých je zakázané fytokaranténnymi predpismi tohto štátu, musia mať potvrdenie príslušných orgánov vývoznej krajiny o vykonanej asanácii.

Článok 3

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri vývoze rastlín na územie druhej zmluvnej strany sa vystríhajú používaniu slamy, lístia a iných odpadov poľnohospodárskych rastlín ako baliaceho materiálu, pokiaľ neboli asanované, a že na tento účel budú prednostne používať piliny, hobliny a iný materiál menej vhodný na prenášanie chorôb a škodcov rastlín.

2. Rastliny, ktoré sa dovážajú z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany, nemajú byť prakticky znečistené zemou.

Článok 4

Vývoz, dovoz a prevoz zásielok sa bude vykonávať iba určenými pohraničnými vstupnými a výstupnými miestami.

Článok 5

1. Dovozný štát má právo vykonávať prostredníctvom príslušných orgánov fytokaranténnu kontrolu dovážaných alebo prevážaných zásielok. Okrem toho môže v prípade potreby použiť v súlade so svojimi predpismi aj iné opatrenia.

2. Rastlinnolekárska prehliadka sa bude spravidla vykonávať v pohraničných vstupných miestach bezprostredne po príchode zásielky.

3. Ak príslušný orgán jednej zmluvnej strany nedovolí dovoz alebo prevoz zásielky alebo určí špeciálne karanténne opatrenia, oznámi to bez odkladu príslušným orgánom druhej zmluvnej strany. Pokiaľ by špeciálne karanténne opatrenie vyžadovalo asanáciu zásielky, jej rozsah a spôsob vykonania sa dohodne s druhou zmluvnou stranou.

Článok 6

Ustanoveniam tejto Dohody podliehajú aj zásielky rastlín určené pre potreby diplomatických misií, aj keď sú súčasťou zásielok, v ktorých sa nachádza iný tovar.

Článok 7

1. V rámci spolupráce v boji proti chorobám a škodcom rastlín a burinám si budú zmluvné strany poskytovať potrebnú odbornú a technickú pomoc na základe predbežnej dohody príslušných orgánov v každom jednotlivom prípade.

2. V súvislosti s vykonávaním tejto Dohody môžu príslušné orgány zmluvných strán uzavierať osobitné dojednania.

3. Náklady vzniknuté poskytovaním pomoci uhrádza štát, ktorý o pomoc požiadal.

Článok 8

Pri vývoze zemiakov, cibule, rizómov a rastlín s koreňami z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany, treba v osvedčení o zdravotnom stave ešte potvrdiť, že:

a) zásielka nepochádza z pozemku, na ktorom sa zistila rakovina zemiakov (Synchytrium endobioticum) alebo háďatko zemiakové (Heterodera rostochiensis) a že v polomere 10 km od pozemku, na ktorom boli zemiaky vypestované, sa táto choroba a škodcovia nevyskytuje;

b) pozemok, z ktorého pochádza zásielka sadbových zemiakov, bol preverený na prítomnosť háďatka zemiakového (Heterodera rostochiensis) pred sadením a v čase vegetácie;

c) zásielka sa pred naložením kontrolovala a je bez cýst háďatka zemiakového (Heterodera rostochiensis) a prakticky nie je znečistená zemou.

Článok 9

V rámci spolupráce pri ochrane proti chorobám a škodcom rastlín a burinám sa zmluvné strany zaväzujú:

a) každoročne do 1. apríla si zasielať zprávy o výskyte a rozšírení karanténnych a pri kalamitnom výskyte nebezpečných chorôb a škodcov rastlín a o vykonaných opatreniach;

b) pravidelne si oznamovať výsledky vedeckých výskumov o nových metódach a prostriedkoch na ochranu proti nebezpečným chorobám a škodcom rastlín a burinám v poľnohospodárstve a lesníctve;

c) vymieňať si odborné časopisy, literatúru, propagačný materiál a iné publikácie o ochrane rastlín;

d) pravidelne si zasielať všetky predpisy o ochrane rastlín vrátane predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a prevoz rastlín, a to ihneď po ich vyhlásení. predpisy platené ku dňu vstupu tejto Dohody v platnosť si vymenia do tridsiatich dní odo dňa, keď Dohoda nadobudne platnosť;

e) pravidelne sa informovať o prípadných zmenách pohraničných vstupných a výstupných miest povolených na dovoz, vývoz a prevoz zásielok.

Článok 10

Vedené prianím rozvíjať účinné vedecké metódy boja proti chorobám a škodcom rastlín a burinám sa zmluvné strany dohodli:

a) vysielať na určitú dobu odborníkov za účelom štúdia organizácie a metód práce v odbore ochrany rastlín, výmeny skúseností a oboznamovania s výsledkami vedeckej a výskumnej činnosti v tejto oblasti;

b) umožňovať vo svojich inštitúciách pre ochranu rastlín špecializáciu odborníkov druhej zmluvnej strany;

c) podľa potreby spolupracovať pri riešení dôležitých problémov ochrany rastlín zaujímajúcich obe zmluvné strany.

Článok 11

1. S cieľom prerokovania a riešenia praktických a vedeckých úloh a výmeny skúseností na úseku ochrany rastlín budú príslušné orgány zmluvných strán v súvislosti s vykonávaním tejto Dohody robiť spoločné porady.

2. Porady sa budú robiť striedavo na území zmluvných strán. Čas a miesto sa určia dohodou príslušných orgánov zmluvných strán.

Článok 12

Platby, ktoré vyplynú z vykonávania tejto dohody, budú sa uhrádzať v rámci platnej platobnej dohody medzi oboma štátmi.

Článok 13

Súčasťou tejto Dohody sú Prílohy obsahujúce zoznamy karanténnych chorôb a škodcov rastlín zmluvných strán. Zoznamy môžu príslušné orgány zmluvných strán dopľňať alebo nahrádzať novými. Tieto zmeny sa musia oznámiť druhej zmluvnej strane do 30 dní po nadobudnutí platnosti.

Článok 14

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov zmluvných strán a nadobúda platnosť dňom výmeny nôt o tomto schválení.

Uzaviera sa na dobu piatich rokov a jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, ak ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím tohto obdobia.

Vyhotovené v Belehrade 16. júna 1965 vo dvoch exemplároch, každý v jazyku českom a srbochorvátskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej

republiky republiky

V. Maška v. r.

Za vládu

Socialistickej federatívnej

republiky Juhoslávie

ing. L. Petkovič v. r.

Príloha č. 1

Zoznam škodcov vonkajšej karantény Československej socialistickej republiky

Skupina A

Zásielka napadnutá škodcami uvedenými v tejto skupine nesmie sa prepustiť v tuzemsku do voľného obehu.

a) Choroby:

1. Endothia parasitica Murr.

2. Erwinia amylovora Bur.

3. Polyspora lini Laff.

4. Chalara quercina Henry

5. Ophiostoma ulmi Schw.

6. Synchytrium endobioticum Schilb.

7. virózy na ovocných a okrasných drevinách a sadeniciach jahôd

b) Živočíšni škodcovia:

1. Heterodera rostochiensis Wllw.*)

2. Aphelenchoides fragariae Ritz.-Bos, na sadbovom materiáli (na ovocí sa neposudzuje)

3. Dithylenchus dipsaci K hn. na osive a sadbe

4. Popilia japonica Newm.

5. Viteus vitifolli Fitch.

6. Laspeyresia molesta Busck.

7. Tarsonemus fragariae Zimm. na sadbovom materiáli (na ovocí sa neposudzuje)

8. Leucaspis japonica Cockll.*)

9. Quadraspiditotus perniciosus Comst.*) len na vegetatívnych častiach

10. Rhagoletis pomonella Walsh.

c) Cudzopasné rastliny:

1. Cuscuta sp. div. L.

2. Orobanche sp. div. L.

Skupina B

Zásielka napadnutá škodcami tejto skupiny alebo škodcami, ktorí nepodliehajú vonkajšej karanténe. nemôžu sa zamietnuť; taká zásielka podlieha osobitným opatreniam.

1. Stebogium paniceum L.

2. Lasioderma serricorne F.

3. Gnathocerus cornutus F.

4. Tenebrioides mauretanicus L.

5. Rhizopertha dominica F.

6. Laemophloeus sp. div. (Cryptolestes Cast.)

7. Oryzaephilus sp. div. Gangl.

8. Sitotroga cerealella Ol.

9. Tinaea granella L.

10. Calandra granaria L.

11. Calandra zea mais M.

12. Calandra oryzae L.

13. Calandra sasakii Tak.

14. Tenebrio sp. div. L.

15. Tribolium sp. div. Mac Leay

16. Hyphantria cunea Drury

17. Acarina

18. Tragoderma sp. div.

19. Quadraspidiotus perniciosus Comst,

na ovocí

20. Bruchophagus sp. div. Ash.

21. Ptinidae

22. Ceratitis sapitata W.

23. Ephestia sp. div. Geunée

24. Plodia interpunctella Hbn.

25. Myelois ceratoniae Zell.

26. Corcyra cephalonica St.

27. Bruchidae

28. drevokazní škodcovia:

a) Anobium striatum Ol.

b) Lyctidae sp. div.

c) Bostrichus capucinus L.

d) Scolytidae

e) Hylotrupes bajulus L.

f) Isoptera

Príloha č. 2

Karanténne choroby rastlín a škodcovia, ktorých potlačovanie a zamedzenie výskytu je v záujme Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie

A. Choroby rastlín:

1. Agrobacterium tumefaciens (E.F.Smith et Townsend) Conn. (iba pri reprodukčnom materiáli)

2. Bacillus amylovorus (Burill) Trevisan (iba pri reprodukčnom materiáli)

3. Bacterium michiganense E. F. Smith

4. Becterium savastanoi E. F. Smith (iba pri reprodukčnom materiáli)

5. Bacterium stewartii (E.F.Smith) Bergey

6. Beta virus 4 Roland et Quanjer

7. Cuscuta spp.

8. Doplodia zeae (Schw.) Lév.

9. Endothia parasitica Murr.

10. Fusarium oxysporum Schlect

11. Orobanche spp.

12. Plaeocriptus Gäumanni Rohde

13. Phoma lingam (Tode) Dsem.

14. Phytophtohora cactorum (L. et C.) Schroet.

15. Rabdocline pseudotsuga Sydow.

16. Sclerotinia bulborum (Wakk.) Rehm.

17. Sclerotinia gladioli (Mass.) Drayt.

18. Sclerotium tuliparum Kleb.

19. Septoria gladioli Pass.

20. Septoria mussiva Peck.

21. Synchytrium endobioticum (Schilb.) Prec.

22. Urocystic cepulae Frost

23. Vírus spp. na jabloniach, kôstkovinách, jahodách, južných ovocných rastlinách a viniči (iba pri reprodukčnom materiáli)

B. Škodcovia:

1. Acalla schalleriana L.

2. Aleurocanthus woglumi Ashby

3. Anastrepa ludens Loew.

4. Anthonomus grandis Boheman

5. Anuraphis persicae niger Smith

6. Aphelenchoides fragariae Ritzema Bos.

7. Aphelenchoides ribes (Taylor) Goodey

8. Aroeocerus fasciculatus Deg.

9. Aserica japonica Motsch.

10. Callosobruchus chinensis L.

11. Callosobruchus quadrimaculatus F.

12. Ceratitis capitata Wied.

13. Dacus cucurbitae Coq.

14. Dacus dorsalis Hendel

15. Diarthromyia chrysanthemi Ajlbg.

16. Epilachna varivestis Mulsant

17. Gracilaria azaleella Brants

18. Heterodera glycines Ischinohe

19. Heterodera rostochiensis Woll.

20. Lampetia clavipes Fabr.

21. Lampetia (Merodon) equestris F.

22. Lyctus brunneus Steph.

23. Pectinophora gossypiella Saund.

24. Platyedra (Pectinophora) malvella Hb.

25. Popillia japonica Newman

26. Prodenia litura F.

27. Guadrispidiotus perniciosus Comst.

28. Rhagoletis pomonella Walsh.

29. Reticulitermes Flavipes Kollar

30. Taeniothrips simpley Moris

31. Tortrix pronubana Hb.

32. Trogoderma granarium Everts

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.

*) Posudzujú sa živí i mŕtvi škodcovia. Pri neoznačených iba živí škodcovia. V oboch prípadoch sa posudzujú všetky vývojové štádiá škodcu.