Vyhláška č. 21/1966 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o zriadení Rady pre colnú spoluprácu

Čiastka 8/1966
Platnosť od 21.04.1966
Účinnosť od 06.05.1966
Redakčná poznámka

Dohovor o zriadení Rady pre colnú spoluprácu v súlade s článkom XVIII vstúpi pre Československú socialistickú republiku v platnosť 23.septembra 1965.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
06.05.1966 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

21.04.1966