Vyhláška č. 11/1966 Zb.Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra ČSSR o hospodárskych zmluvách v cestnej nákladnej doprave.

(v znení č. 120/1967 Zb., 138/1969 Zb.)

Čiastka 4/1966
Platnosť od 22.02.1966 do31.12.1971
Účinnosť od 01.01.1970 do31.12.1970
Redakčná poznámka

Predpis č. 138/1969 Zb. predĺžil účinnosť tejto vyhlášky do 31. decembra 1970. Predpis č. 105/1970 Zb. predĺžil účinnosť tejto vyhlášky do 31. decembra 1971.

11

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a hlavného arbitra ČSSR

z 12. februára 1966

o hospodárskych zmluvách v cestnej nákladnej doprave

Ministerstvo dopravy a hlavný arbiter ČSSR ustanovujú po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ústrednými orgánmi podľa § 8 ods. 1 zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave a podľa § 395 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.:


§ 1

Na prehĺbenie hospodárskej spolupráce organizácií verejnej dopravy (ďalej len „dopravca") a prepravcov a na spestrenie vzájomných hospodárskych záväzkových vzťahov sa uzavierajú hospodárske zmluvy

- o dlhodobej spolupráci v cestnej nákladnej doprave (dlhodobé hospodárske zmluvy),

- o príprave prepráv vykonávaných v období kalendárneho roku alebo v kratšom období (hospodárske zmluvy o príprave prepráv).

§ 2

Dlhodobá hospodárska zmluva

(1) Dlhodobú hospodársku zmluvu uzavierajú dopravcovia a prepravcovia vtedy, ak treba zabezpečiť hospodársku spoluprácu na dobu presahujúcu kalendárny rok a ak to vyžaduje rozsah, význam alebo osobitná povaha prepráv, najmä ak je predpokladom hospodárneho vykonávania prepráv dlhšie trvajúce premiestnenie dopravných kapacít, obstaranie špeciálnych vozidiel a dopravných zariadení a realizácia stavebných investícií na mieste nakládky a vykládky.

(2) Dlhodobá hospodárska zmluva musí obsahovať tieto základné podmienky spolupráce v cestnej nákladnej doprave:

a) určenie požadovaných prepráv a iných prác a výkonov, najmä z hľadiska špeciálnej skladby,

b) za akých podmienok sa budú uzavierať hospodárske zmluvy o príprave prepráv, prípadne medzi ktorými organizačnými jednotkami,

c) či a akým spôsobom sa bude spresňovať vykonávanie prepráv v dohodnutých časových obdobiach, ak organizácie neuzavierajú hospodársku zmluvu o príprave prepráv.

(3) Dlhodobá hospodárska zmluva bude spravidla obsahovať ešte tieto údaje:

a) predpokladaný objem prepráv a iných prác a výkonov na celé zmluvné obdobie, prípadne členenie týchto objemov z priebehu zmluvného obdobia,

b) predpokladaný finančný objem prepráv a iných prác a výkonov,

c) cenové podmienky budúcich prepráv a iných prác a výkonov, najmä dojednané paušálne sadzby, ceny za prepravy pri zavedení limitných cien a pod.,

d) poradie dôležitosti požadovaných prepráv a iných prác a výkonov,

e) objemy a druhy dlhodobe premiesťovaných dopravných kapacít,

f) množstvo a druh zabezpečovaných špeciálnych vozidiel a zariadení,

g) rozsah a druh dohodnutých stavebných investícií na mieste nakládky a vykládky, vrátane spevnenia príchodových ciest,

h) vybavenie nakladacích a vykladacích miest, najmä ich osvetlenie a ďalšie dohodnuté opatrenia zabezpečujúce bezpečnosť práce,

ch) majetkové sankcie dohodnuté pre prípad nesplnenia určitých povinností, napr. pri nevyužití uskutočnených investícií v dohodnutom rozsahu.

§ 3

Hospodárska zmluva o príprave prepráv

(1) Hospodárskou zmluvou o príprave prepráv vytvárajú dopravcovia a prepravcovia predpoklady pre plynulé a hospodárne vykonávanie jednotlivých prepráv počas zmluvného obdobia. Dopravca sa zmluvou najmä zaväzuje, že vykoná v dojednanom rozsahu a dobe prepravcom objednané prepravy, prípadne iné práce a výkony; prepravca sa najmä zaväzuje, že objedná vykonanie prepráv, prípadne iných prác a výkonov u dopravcu v dohodnutom rozsahu a časových obdobiach. Na spresnenie časového členenia prepráv v priebehu zmluvného obdobia slúžia čiastkové špecifikácie.

(2) Hospodárska zmluva o príprave prepráv musí obsahovať

a) celkový objem prepráv v tonách alebo iných jednotkách,

b) celkový objem iných prác a výkonov v dohodnutých jednotkách,

c) členenie prepráv podľa základných druhov prepravovaných vecí,

d) či, pre aké časové obdobie a za akých podmienok, najmä v akých lehotách a medzi ktorými organizačnými jednotkami budú sa dojednávať čiastkové špecifikácie,

e) časové a objemové členenie prepráv, v ktorom sa majú prepravy v priebehu zmluvného obdobia vykonávať, ak sa nedohodlo dojednávanie čiastkových špecifikácií,

f) spôsob vykonávania prepráv vrátane nakládky a vykládky, najmä druh, prípadne počet dopravných prostriedkov a ich vybavenie a zabezpečenie pracovníkov pre ložné manipulácie,

g) cenové podmienky budúcich prepráv a prác, najmä dojednané paušálne sadzby, ceny za prepravy pri zavedení limitných cien a pod.

(3) Hospodárska zmluva o príprave prepráv bude spravidla obsahovať ešte tieto údaje:

a) dohodu o majetkových sankciách pre prípad nesplnenia určitých povinností,

b) miesto nakládky a vykládky,

c) čas podaja a odberu zásielok, najmä v čase pracovného pokoja alebo po pracovnom čase prepravcu,

d) zabezpečenie a použitie mechanizačných prostriedkov na mieste nakládky a vykládky, vybavenie nakladacích a vykladacích miest, osvetlenie pracovísk a iné opatrenia zabezpečujúce bezpečnosť práce, stráženie vozidla alebo nákladu, osobitný spôsob potvrdzovania výkonov, druh obalov, používanie dohodnutých paliet a pod.

(4) Ak hospodárska zmluva o príprave prepráv neobsahuje dohodu o majetkových sankciách, prípadne dohodu, že nesplnenie záväzkov sa nebude postihovať osobitnými sankciami, zaplatí dopravca, ktorý nevykonal prepravy v objeme a dobe určenej zmluvou, hoci boli na ich uskutočnenie splnené všeobecne platné a dohodnuté prepravné podmienky,*) prepravcovi za každú tonu, o ktorú sa oproti dohodnutému objemu prepravilo menej, penále vo výške 2 Kčs; penále v rovnakej výške zaplatí prepravca dopravcovi, ak nepožadoval vykonanie prepráv v dohodnutom objeme a období alebo nezabezpečil všeobecne platné alebo dohodnuté prepravné podmienky na vykonanie prepráv. Ak sa v hospodárskej zmluve dohodli čiastkové špecifikácie, vzťahuje sa penalizácia podľa predchádzajúcej vety na objemy dohodnuté v týchto špecifikáciách.


Prechodné ustanovenia

§ 5

Hospodárske zmluvy v cestnej nákladnej doprave uzavreté pred účinnosťou tejto vyhlášky sa považujú za uzavreté podľa tejto vyhlášky.

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1966 a platí do 31. decembra 1970.

Článok III

Hospodárske zmluvy o spolupráci vo vyhradenej preprave z určitého zdroja uzavreté podľa vyhlášky č. 11/1966 Zb. strácajú platnosť 1. januárom 1968, pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak.


Prvý námestník hlavného arbitra

Československej socialistickej republiky:

Svitavský v. r.

Námestník ministra:

inž. Tichý v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Všeobecne platné prepravné podmienky ustanovuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 133/1964 Zb. o cestnom prepravnom poriadku; ustanovenia § 35, 36 a 40 ods. 1 písm. c) sa však nepoužijú.