Vyhláška č. 10/1966 Zb.Vyhláška ministra vnútorného obchodu o nákupe tovaru vo vnútornom obchode socialistickými organizáciami

Čiastka 4/1966
Platnosť od 22.02.1966 do31.12.1985
Účinnosť od 01.03.1966 do31.12.1985
Zrušený 128/1985 Zb.

OBSAH

10

VYHLÁŠKA

ministra vnútorného obchodu

z 11. februára 1966

o nákupe tovaru vo vnútornom obchode socialistickými organizáciami

Minister vnútorného obchodu po dohode s ministrom financií a hlavným arbitrom Československej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 1 zákona č. 160/1949 Zb. o vnútornom obchode:


§ 1

(1) V predajniach štátneho obchodu, spotrebných a výrobných družstiev a iných organizácií (ďalej len „predajňa“) môžu socialistické organizácie nakupovať tovar, pokiaľ výška jedného nákupu neprevýši sumu 200 Kčs, v hotovosti. Ak ide o nákup tovaru, ktorý presahuje sumu 200 Kčs, predloží socialistická organizácia písomnú objednávku a uhradí ho bezhotovostne na základe faktúry.*)

(2) Vo veľkoobchodných skladoch môžu socialistické organizácie nakupovať tovar len na základe písomnej objednávky a nákup tovaru uhradia bezhotovostne na základe faktúry.*)

§ 2

Predajne a veľkoobchodné sklady môžu odmietnuť predaj socialistickým organizáciám výnimočne tých druhov tovaru, ktorý potrebujú nevyhnutne na uspokojovanie potrieb obyvateľstva.


§ 3

Zrušuje sa vyhláška ministrov vnútorného obchodu a financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky č. 49/1962 Zb. o nákupe tovaru v štátnom a družstevnom obchode socialistickými organizáciami v znení vyhlášky č. 117/1962 Zb.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1966.


Minister:

Uher v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Hospodárska zmluva je v tomto prípade uzavretá tým, že predajňa, prípadne veľkoobchodný sklad v lehote na prijatie objednávky poskytne plnenie [§ 153 ods. 2 písm. c) Hospodárskeho zákonníka].