Opatrenie č. 88/1965 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene zákona č. 8/1959 Zb., ktorým sa ustanovujú základné pravidlá o štátnom rozpočte a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami

Čiastka 41/1965
Platnosť od 25.08.1965 do31.12.1970
Účinnosť od 25.08.1965 do31.12.1970
Zrušený 134/1970 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 119/1965 Zb. zo dňa 10. novembra 1965.

OBSAH