Vyhláška č. 6/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom dohovore o preprave tovaru po železniciach (CIM) a Medzinárodnom dohovore o preprave cestujúcich a cestovných batožín po železniciach (CIV)

(v znení č. 62/1967 Zb.)

Čiastka 3/1965
Platnosť od 30.01.1965 do31.12.1974
Účinnosť od 01.04.1967 do31.12.1974
Zrušený 106/1975 Zb.
Redakčná poznámka

Dohovory a Dodatkový protokol pre Československú socialistickú republiku nadobudli platnosť 1. januára 1965.