Vyhláška č. 47/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Jednotnom dohovore o omamných látkach

Čiastka 25/1965
Platnosť od 27.05.1965
Účinnosť od 11.06.1965
Redakčná poznámka

Dohovor na základe svojho článku 41 ods. 2 vstúpil v platnosť 13. decembra 1964 a týmto dňom vstúpil taktiež v platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.