Vyhláška č. 31/1965 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odškodňovaní pracovných úrazov a chorôb z povolania

Čiastka 17/1965
Platnosť od 06.04.1965 do31.12.1965
Účinnosť od 01.05.1965 do31.12.1965
Zrušený 65/1965 Zb.