Vyhláška č. 25/1965 Zb.Vyhláška ministerstva zahraničných vecí o zrušení Dohôd o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach uzavretých medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládami Bulharskej ľudovej republiky, Sväzu sovietskych socialistických republík a Maďarskej ľudovej republiky

Čiastka 14/1965
Platnosť od 24.03.1965
Účinnosť od 08.04.1965

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
08.04.1965 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

24.03.1965