Vyhláška č. 17/1965 Zb.Vyhláška Rady Severomoravského krajského národného výboru v Ostrave, ktoru sa Obvodnému národnému výboru v Ostrave-Porube odníma pôsobnosť stavebného úradu

Čiastka 9/1965
Platnosť od 09.03.1965
Účinnosť od 01.01.1965

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1965 Aktuálne znenie