Vyhláška č. 154/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 308/1953 Ú. l. (č. 353/1953 Ú. v.) o premene spoločnosti Motokov, účastinnej spoločnosti pre dovoz a vývoz vozidiel a výrobkov ľahkého kovopriemyslu na podnik pre zahraničný obchod

Čiastka 61/1965
Platnosť od 31.12.1965
Účinnosť od 01.07.1966
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia čl. I bod 2, ktoré nadobúda účinnosť 1. júlom 1966

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1966 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.1966 - 30.06.1966