Vyhláška č. 152/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o niektorých zmenách vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 311/1953 Ú. l. (č. 358/1953 Ú. v.) o zriadení Technoexportu, podniku zahraničného obchodu pre vývoz priemyslových celkov

Čiastka 61/1965
Platnosť od 31.12.1965
Účinnosť od 01.07.1966
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovenia čl. I bod 2, ktoré nadobúda účinnosť 1. júlom 1966

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.1966 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.1966 - 30.06.1966

Pôvodný predpis

31.12.1965