Vyhláška č. 149/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Investy, podniku zahraničného obchodu

Čiastka 61/1965
Platnosť od 31.12.1965
Účinnosť od 01.07.1966