Vyhláška č. 142/1965 Zb.Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov

Čiastka 58/1965
Platnosť od 28.12.1965 do31.08.1994
Účinnosť od 01.01.1966 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená zákonom ČNR č. 37/1993 Zb. s účinnosťou od 1. januára 1993.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1966 - 31.08.1994