Uznesenie č. 131/1965 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia k zpráve vlády o postupe obnovovacích prác na odstránenie škôd spôsobených povodňami na južnom Slovensku

Čiastka 55/1965
Platnosť od 16.12.1965

131

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 12. novembra 1965

k zpráve vlády o postupe obnovovacích prác na odstránenie škôd spôsobených povodňami na južnom Slovensku

Národné zhromaždenie prerokovalo na svojej schôdzi 12. novembra 1965 zprávu vlády o postupe prác na odstránenie škôd spôsobených povodňami na južnom Slovensku. Na základe podrobného rozboru všetkých doteraz vykonaných opatrení Národné zhromaždenie konštatuje, že odstraňovanie následkov živelnej katastrofy a práce na výstavbe poškodenej oblasti pokračujú dobre. Spoločným úsilím sa vykonalo až doteraz rozsiahle dielo na všestrannej obnove normálneho života v postihnutom území.

Práce na uzavretí pretrhnutých hrádzí sú v podstate skončené a v prácach na upevňovaní hrádzí a na obnove funkcií odvodňovacích kanálov a čerpacích staníc a na zabezpečení pitnej vody sa úspešne pokračuje; súčasne je pripravená ďalšia etapa sledujúca zvýšenie bezpečnosti doterajšieho ochranného a odvodňovacieho systému a tým i celkové zlepšenie vodohospodárskeho režimu v celej oblasti.

Postihnuté obyvateľstvo, ktorého prechodná evakuácia bola po všetkých stránkach zabezpečená bez jedinej straty na životoch a bez ohrozenia epidémiou, pracuje znova vo svojich domovoch na výstavbe a obnove svojich obcí a na obnovení poľnohospodárskej výroby. Časť evakuovaných detí, ktorým sa v čase kritických dní a po celé ďalšie obdobie venovala zvlášť pozorná a prevažne vzorná starostlivosť, sa už mohla vrátiť ku svojim rodinám; o ostatné je naďalej veľmi dobre a všestranne postarané.

Na základe rýchle a operatívne vykonanej územnej prípravy a vyriešenia finančných otázok prebieha výstavba a obnova rodinných domčekov, vodných zdrojov, verejných a výrobných objektov vcelku dobrým tempom. Len čo to dovolilo opadnutie záplavovej vody, začali sa aj poľnohospodárske práce, takže najviac postihnuté okresy Komárno a Dunajská Streda splnili jesennú orbu ako prvé v Západoslovenskom kraji. Aj ostatné jesenné poľnohospodárske práce a príprava jarných prác je zabezpečená, postupne sa vykonáva prísun krmív a doplnenie základných stád v živočíšnej výrobe.

Rýchly a celkove dobrý priebeh obnovovacích prác je výsledkom mimoriadneho úsilia, dobrej organizácie a operatívnej spolupráce orgánov vlády, Slovenskej národnej rady a národných výborov, najmä v Západoslovenskom kraji, a patronátnych okresov. O tieto výsledky sa ďalej zaslúžili spoločenské organizácie, družstvá, podniky a závody, ktorých pracovníci spolu so státisícami našich ďalších občanov pohotovo prispeli svojou pomocou nielen bezprostredne v kritickom období povodní, ale podieľajú sa aj ďalej na obnove a výstavbe postihnutého územia.

Národné zhromaždenie vysoko oceňuje doteraz vykonanú prácu. Osobitnú vďaku si zaslúži obyvateľstvo postihnutých oblastí, ktoré veľmi obetavo a disciplinovane sa zúčastnilo na záchranných prácach a príkladne pracuje na rýchlej obnove svojich domovov. Národné zhromaždenie zvlášť hodnotí hrdinské činy jednotiek našej ľudovej armády, útvarov Ministerstva vnútra, požiarnej ochrany a zdravotníkov, ktorí zvládli v ťažkých podmienkach záchranné práce a s nemenšou obetavosťou pomáhali i pri obťažnom uzatváraní prietrží hrádzí, v odčerpávaní záplavovej vody, pri zabezpečovaní potrieb evakuovaného obyvateľstva a pri obnove. Národné zhromaždenie zvlášť oceňuje pomoc, ktorú pri záchranných prácach poskytovali postihnutým príslušníci sovietskej a maďarskej ľudovej armády.

Vysoké uznanie a ocenenie patrí súčasne všetkým, ktorí sa podieľali na technickom riešení likvidácie záplav a ich následkov, starali sa o evakuovaných občanov a ich deti, vykonávali zdravotné, asanačné a veterinárne opatrenia, riešili konkrétny postup pri obnove komunikácií, spojov, bytového fondu, poľnohospodárskej výroby a všetkých ostatných hospodárskych a občianskych zariadení, ako aj finančné otázky a náhrady.

Činorodá obetavosť, jednota v spoločnom úsilí orgánov štátu a jeho občanov, skutočne súdružská vzájomná pomoc a internacionálna solidarita medzi občanmi maďarskej, slovenskej a českej národnosti je výrazom nových skutočne bratských vzťahov vytvorených pod vedením Komunistickej strany Československa v našej socialistickej spoločnosti v podmienkach nášho jednotného socialistického štátu a štátoprávneho usporiadania.

Následky ničivej katastrofy nemohli sa však ani pri dobrom postupe obnovovacích prác doteraz odstrániť. V súčasnej etape je ťažisko úloh v zvládnutí výstavby, čo predpokladá predovšetkým plynulý prísun potrebného materiálu a operatívnu spoluprácu všetkých zložiek, ktoré sa na výstavbe podieľajú svojpomocou, patronátnymi záväzkami i dodávateľsky. Druhá rozhodujúca úloha je vytvorenie všetkých podmienok pre plné obnovenie poľnohospodárskej výroby, ktorá je základným zdrojom obživy miestneho obyvateľstva a má značný celoštátny význam v produkcii a v trhových dodávkach poľnohospodárskych výrobkov. Pracovné úsilie družstevných roľníkov a pracovníkov štátnych majetkov v postihnutej oblasti treba preto všestranne podporiť.

Národné zhromaždenie vyslovuje presvedčenie, že všetky orgány nášho socialistického štátu, patronátne okresy, dodávateľské závody, stavebné a dopravné organizácie a všetci ostatní pracovníci, ktorí sa na obnove postihnutého územia ďalej podieľajú, nepoľavia vo svojom úsilí a splnia svoje záväzky a úlohy s rovnakou pohotovosťou ako doteraz.

Národné zhromaždenie vyzýva poslancov všetkých zastupiteľských orgánov, aby vo svojich volebných obvodoch aktívne pôsobili na to, aby sa tieto záväzky a úlohy naďalej presne a pohotovo plnili, ako to plný rozvoj výroby a život našich spoluobčanov v postihnutej oblasti južného Slovenska vyžaduje.

Laštovička v. r.