Uznesenie č. 130/1965 Zb.Uznesenie Národného zhromaždenia k zpráve o činnosti Slovenskej národnej rady vo IV. volebnom období najmä z hľadiska uplatňovania ústavy a dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS zo 7. mája 1964

Čiastka 55/1965
Platnosť od 16.12.1965

130

UZNESENIE

Národného zhromaždenia

z 12. novembra 1965

k zpráve o činnosti Slovenskej národnej rady vo IV. volebnom období najmä z hľadiska uplatňovania ústavy a dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS zo 7. mája 1964

Ústava Československej socialistickej republiky z 11. júla 1960 ustanovuje, že Československá socialistická republika je jednotný štát dvoch rovnoprávnych bratských národov, Čechov a Slovákov. Štátoprávnym a ústavným vyjadrením svojbytnosti slovenského národa je Slovenská národná rada, národný orgán štátnej moci a správy na Slovensku. Slovenská národná rada je organickou súčasťou jednotnej sústavy zastupiteľských sborov pracujúceho ľudu v Československej socialistickej republike, ktorú tvorí Národné zhromaždenie, Slovenská národná rada a národné výbory, od ktorých je odvodená právomoc ostatných orgánov štátu.

Táto štátoprávna úprava zodpovedajúca marxisticko-leninským princípom riešenia národnostnej otázky v procese výstavby socializmu a komunizmu umožňuje, aby Slovenská národná rada sa účinne podieľala na zabezpečovaní ďalšieho rýchleho ekonomického a kultúrneho rozvoja Slovenska na úroveň českých krajov v jednotnej Československej socialistickej republike, aby rozvíjala svoju činnosť ako národný článok celoštátneho politického a hospodárskeho riadenia pre územie Slovenska a súčasne spoluvytvárala a zabezpečovala celoštátnu politiku. Slovensko v historicky nebývalo krátkom čase prekonalo svoju niekdajšiu zaostalosť a dosiahlo prenikavý rozvoj výrobných síl, hospodárstva, kultúry a životnej úrovne na Slovensku, čo nezvratne dokumentuje úspechy a vymoženosti usporiadania národnostných vzťahov v podmienkach socializmu. Preto XII. sjazd Komunistickej strany Československa a dokument ÚV KSČ a ÚV KSS zo 7. mája 1964 zdôraznili, aby sa tieto zásady ústavy z roku 1960 ďalej a konkrétne rozvíjali a plnšie uplatňovali v orgánoch Slovenskej národnej rady v záujme ďalšieho ekonomického a kultúrneho rozvoja Slovenska v jednotnej Československej socialistickej republike.

Podľa týchto zásad Slovenská národná rada rozvíja svoju činnosť ako národný článok jednotnej zastupiteľskej sústavy vybavený právomocami štátnej moci i správy pre územie Slovenska.

Národné zhromaždenie ako najvyšší orgán štátnej moci Československej socialistickej republiky prerokovalo zprávu o činnosti Slovenskej národnej rady z hľadiska uplatňovania zásad ústavy rozvedených v dokumente ÚV KSČ a ÚV KSS zo 7. mája 1964 a dospelo k záverom, že uplatňovanie uvedených zásad sa plne osvedčuje, prispieva k rýchlemu rozvoju ekonomiky a kultúry na Slovensku a k ďalšiemu upevneniu politickej a morálnej jednoty Československej socialistickej republiky.

Národné zhromaždenie zisťuje:

Úlohy ustanovené Slovenskej národnej rade ústavou orgány Slovenskej národnej rady sústavne rozpracúvajú a zabezpečujú, a to jednak bezprostredne, jednak v súčinnosti s Národným zhromaždením, orgánmi vlády a národnými výbormi. Zvýšila sa účasť Slovenskej národnej rady na ústrednom riadení štátu, najmä pri vypracúvaní koncepcií celoštátneho rozvoja hospodárstva a kultúry.

Úzka nadväznosť práce Slovenskej národnej rady a jej orgánov na činnosť Národného zhromaždenia a jeho orgánov sa priaznivo prejavuje pri spoločnej iniciatíve a riešení niektorých problémov rýchlejšieho rozvoja Slovenska, najmä využitím jeho ekonomických zdrojov. Po prerokovaní vzťahov medzi Národným zhromaždením a Slovenskou národnou radou delegáciou Predsedníctva Národného zhromaždenia s Predsedníctvom Slovenskej národnej rady sa uskutočňovali spoločné rokovania výborov Národného zhromaždenia a komisií Slovenskej národnej rady, na ktorých sa prerokúvali aktuálne kľúčové otázky rozvoja hospodárstva a kultúry na Slovensku. Išlo najmä o ďalšie začlenenie voľných zdrojov pracovných síl do tvorby spoločenského produktu a národného dôchodku, plné využívanie kapacít strojárskych závodov, vytváranie podmienok pre rýchlejší rozvoj niektorých ekonomicky menej rozvinutých oblastí, koncepciu rozvoja školstva, niektoré problémy rozvoja poľnohospodárskej výroby, zvyšovania úrovne starostlivosti o zdravie obyvateľstva na Slovensku a ďalšie. Výrazne sa tiež zlepšila spolupráca orgánov Národného zhromaždenia a Slovenskej národnej rady pri tvorbe zákonov.

Kladne sa odráža na výsledkoch činnosti Slovenskej národnej rady i úzka nadväznosť činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady na činnosť vlády a účelná deľba práce medzi ministrami a povereníkmi pri zabezpečovaní spoločných úloh rozvoja hospodárstva a kultúry na Slovensku. Opatrenia, ktoré orgány Slovenskej národnej rady prijímali a vykonávali, značnou mierou prispeli k tomu, že sa úlohy štátneho plánu na Slovensku v minulom roku splnili a i v tomto roku sa plnia vo všetkých hlavných ukazovateľoch. Došlo k obratu predovšetkým v rozvoji materiálnej výroby. Obnovil sa najmä rast priemyslovej a stavebnej výroby a nákladnej dopravy. V roku 1964 celkový prírastok v priemyslovej výrobe bol 2,7 miliardy Kčs, na výstavbu hospodárstva sa vynaložilo o 20,5% viac prostriedkov ako v roku 1963 a dosiahli sa zámery plánu na rozhodujúcich priemyslových stavbách. Stavebné podniky na Slovensku prekročili úlohy v základnej stavebnej výrobe o 257 mil. Kčs. Slovenská národná rada svojou sústavnou starostlivosťou o zabezpečenie potrebných stavebných kapacít, dostatku pracovných síl a včasných dodávok technologického zariadenia pre rozhodujúce stavby sa účinne podieľala na plnení úloh vo výstavbe dôležitých rozvojových kapacít, ako sú Východoslovenské železiarne, elektráreň Vojany, Slovnaft Bratislava, Dusikáreň Šaľa, širokorozchodná trať, diaľkový plynovod z SSSR a ďalšie. Operatívna činnosť orgánov Slovenskej národnej rady sa výrazne prejavila pri riešení mnohých závažných úloh, predovšetkým pri investičnej výstavbe, pri zabezpečovaní materiálového krytia výrob niektorých dôležitých priemyslových podnikov, najmä strojárskych, v poľnohospodárstve najmä pri odstraňovaní dôsledkov lanského sucha v Stredoslovenskom a Východoslovenskom kraji, ako aj dôsledkov nebývalej veternej kalamity v lesnom hospodárstve na Slovensku.

Slovenská národná rada mala a naďalej bude mať významný podiel na celoštátnom úsilí odstrániť škody spôsobené povodňou na južnom Slovensku, na obnove a normalizácii života v týchto oblastiach.

Národné zhromaždenie vychádzajúc z rozboru a výsledkov činnosti Slovenskej národnej rady pri zabezpečovaní úloh hospodárskej a kultúrnej výstavby Slovenska a sledujúc cieľ dôsledného vyrovnania hospodárskej a kultúrnej úrovne slovenských a českých krajov pri rešpektovaní jednotnej československej ekonomiky zdôrazňuje, aby Slovenská národná rada v spolupráci s ostatnými ústavnými orgánmi sústredila ďalšie úsilie na riešenie týchto úloh:

Zvýšiť podiel Slovenska na celkovom rozvoji československej ekonomiky lepším využívaním jeho surovinovej a materiálnej základne. Za tým účelom vytvárať podmienky hlavne pre spracovanie miestnych surovín, ako magnezitu, drevnej hmoty, surovín pre výrobu stavebnín, pre chemický, keramický, sklársky a zdravotnícky priemysel, lepšie využívanie existujúcich a novobudovaných kapacít, hlavne strojárskych a pre ďalšie začlenenie zdrojov pracovných síl do pracovného procesu; komplexne rozpracovať a riešiť účinnejšie využívanie vodných zdrojov na Slovensku a vyhrievacích olejov pre energetické účely a urýchlenie tempa plynofikácie a teplofikácie.

Naďalej venovať zvýšenú pozornosť intenzívnemu rozvoju pôdohospodárskej výroby. Zabezpečovať podmienky pre rozvoj spracovateľského priemyslu, najmä spotrebného a potravinárskeho, pre rozvoj ktorých sú na Slovensku vhodné predpoklady v zdrojoch pracovných síl i vo väčších možnostiach spracovania pôdohospodárskych produktov na finálne výrobky.

V oblasti spoločenskej spotreby sústrediť sa na riešenie materiálnych problémov školstva, kultúry a zdravotníctva.

Ďalej zabezpečovať priaznivé podmienky pre všestranný rozvoj života občanov maďarskej a ukrajinskej národnosti.

V tomto funkčnom období sa taktiež rozvinuli vzťahy Slovenskej národnej rady k národným výborom na Slovensku, čo umožnilo zefektívniť jej prácu a bezprostredne zabezpečiť úlohy i vo vzťahu k miestnym orgánom štátnej moci. Súčasné úlohy na úseku práce národných výborov však ukazujú na potrebu ďalej prehĺbiť a zintenzívniť prácu Slovenskej národnej rady v oblasti činnosti národných výborov.

Slovenská národná rada pri výkone svojich ústavných funkcií úspešne plní zvýšené úlohy v hospodárskej výstavbe a v rozvoji kultúry a vedy na Slovensku, dôsledne pritom uplatňujúc zásady ústavy a dokumentu ÚV KSČ a ÚV KSS zo 7. mája 1964 „Za plnšie uplatnenie Slovenskej národnej rady“ v politickej a riadiacej práci.

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky berie na vedomie predloženú zprávu o činnosti Slovenskej národnej rady v IV. volebnom období. Všetky orgány Národného zhromaždenia pri plnení svojej zákonodarnej a kontrolnej funkcie budú plne napomáhať ďalší úspešný rozvoj pôsobnosti Slovenskej národnej rady podľa čl. 74 ústavy. Národné zhromaždenie ukladá preto Predsedníctvu a výborom Národného zhromaždenia rozpracovať závery zprávy a tohto uznesenia do svojich pracovných plánov a zabezpečovať ich v záujme ďalšieho rozvoja jednotnej zastupiteľskej sústavy v Československej socialistickej republike.

Laštovička v. r.