Vyhláška č. 13/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o zrušení vízovej povinnosti

Čiastka 8/1965
Platnosť od 05.03.1965 do27.08.1994
Účinnosť od 20.03.1965 do27.08.1994
Zrušený 268/1994 Z. z.
Redakčná poznámka

Vzájomnou výmenou nót o schválení vstupuje Dohoda na základe svojho článku 13 v platnosť 1. februárom 1965. Dohoda v súlade so svojím článkom 14 stráca platnosť 17. mája 1994 vo vzťahu k Zväzovej republike Juhoslávia a k Bývalej juhoslovanskej republike Macedónsko a 18...