Vyhláška č. 127/1965 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmenách článkov 23, 27 a 61 Charty Organizácie Spojených národov prijatých XVIII. Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 17. decembra 1963 v rezolúcii č. 1991/XVIII A a B

Čiastka 53/1965
Platnosť od 10.12.1965
Účinnosť od 25.12.1965
Redakčná poznámka

Zmeny vstúpili v platnosť 31. augusta 1965.