Pravidlá č. 112/1965 Zb.Pravidlá pre vykonávanie periodických revízií hospodárenia

(v znení č. 128/1965 Zb., 128/1965 Zb.)

Čiastka 48/1965
Platnosť od 09.11.1965 do31.12.1967
Účinnosť od 09.11.1965
Zrušený 121/1967 Zb.