Vyhláška č. 104/1965 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o súkromnom vyučovaní v odbore umenia a v odbore cudzích jazykov

(v znení č. 159/1971 Zb.)

Čiastka 45/1965
Platnosť od 20.10.1965 do30.04.1990
Účinnosť od 01.01.1972 do30.04.1990
Zrušený 130/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Pre ČR zrušená zákonom ČNR č. 127/1990 Zb. s účinnosťou od 1. mája 1990.