Opatrenie č. 102/1965 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o jednotnom riadení povinného skúšania a hodnotenia výrobkov

Čiastka 45/1965
Platnosť od 20.10.1965 do31.03.1968
Účinnosť od 01.11.1965 do31.03.1968
Zrušený 30/1968 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 119/1965 Zb. zo dňa 10. novembra 1965.

OBSAH