Vyhláška č. 84/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí k Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali

Čiastka 35/1964
Platnosť od 05.05.1964
Účinnosť od 20.05.1964
Redakčná poznámka

Dohoda podľa svojho článku 10 odseku 1 v platnosť 1. marca 1961.

84

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 18. marca 1964

k Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali


Dňa 15. novembra 1960 bola v Prahe podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali. Výmenou nót obidvoch strán vstúpila Dohoda podľa svojho článku 10 odseku 1 v platnosť 1. marca 1961.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Mali prajúc si rozvíjať spoluprácu na poli kultúry, školstva, vedy a umenia a prispieť tak k prehĺbeniu a rozšíreniu priateľských vzťahov medzi národmi obidvoch krajín sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

Vláda Československej socialistickej republiky

Otakara Š i m ů n k a,
podpredsedu vlády a predsedu Štátnej plánovacej komisie,

Vláda Republiky Mali

Jean Marie K o n é,
podpredsedu vlády,

ktorí vymeniac si svoje plnomocenstvá, ktoré zistili v úplnom poriadku a v náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať kultúrne styky medzi obidvoma krajinami a prispievať k vzájomnému poznávaniu kultúrnych hodnôt národov obidvoch krajín a pokroku dosiahnutého na poli kultúry, školstva, vedy a umenia.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať uvádzanie hudobných a filmových diel, usporadúvanie prednášok, umeleckých a vedeckých výstav a vydávanie prekladov významných diel vedeckej a umeleckej literatúry druhej krajiny.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce a výmeny skúseností medzi vedeckými, kultúrnymi, školskými a zdravotníckymi, ako aj spoločenskými organizáciami a inštitúciami obidvoch krajín. Za tým účelom budú uľahčovať vzájomné študijné cesty univerzitných profesorov, učiteľov odborných škôl a iných školských, vedeckých a kultúrnych pracovníkov. Rovnakým spôsobom bude sa postupovať i pokiaľ ide o umelcov a o študentov.

Článok 4

Zmluvné strany umožnia poskytovaním štipendií a iných výhod príslušníkom druhej zmluvnej strany štúdium na svojich vysokých, umeleckých a odborných školách.

Článok 5

Zmluvné strany uvážia otázku vzájomného uznávania diplomov a vedeckých hodností, a ak to uznajú za vhodné, dojednajú za tým účelom osobitnú dohodu.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať usporadúvanie športových súťaží medzi príslušníkmi svojich krajín a vzájomné vysielanie športovcov.

Článok 7

Zmluvné strany budú uľahčovať vzájomnú výmenu kníh, vedeckých, kultúrnych a umeleckých diel a publikácií, filmov a hudobných záznamov.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať výučbu dejín a zemepisu druhej krajiny a šírenie znalostí o druhej krajine na svojich školách a osvetových zariadeniach.

Článok 9

Na vykonanie tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať vždy na určité časové obdobie vykonávacie plány kultúrnej spolupráce, v ktorých budú ustanovené zásady a podmienky pre uskutočňovanie kultúrnych akcií.

Článok 10

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov každej zo zmluvných strán a vstúpi v platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

2. Každá zo zmluvných strán môže Dohodu vypovedať písomne jeden rok vopred.

Dané v Prahe 15. novembra 1960 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a francúzskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

inž. Šimůnek v. r.

Za vládu

Republiky Mali:

Jean Marie Koné v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.