Vyhláška č. 84/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí k Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali

Čiastka 35/1964
Platnosť od 05.05.1964
Účinnosť od 20.05.1964
Redakčná poznámka

Dohoda podľa svojho článku 10 odseku 1 v platnosť 1. marca 1961.