Nariadenie vlády č. 59/1964 Zb.Vládne nariadenie o úlohách národných výborov pri starostlivosti o deti

Čiastka 26/1964
Platnosť od 31.03.1964
Účinnosť od 01.01.1976 do31.08.1978

59

VLÁDNE NARIADENIE

z 25. marca 1964

o úlohách národných výborov pri starostlivosti o deti

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 45 ods. 1 a 2 zákona č. 65/1960 Zb. o národných výboroch a podľa zákona č. 94/1963 Zb. o rodine:


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 21

Výkon ústavnej a ochrannej výchovy

Ústavná alebo ochranná výchova detí sa vykonáva vo výchovných zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva školstva a kultúry. Ak to vyžaduje duševný alebo telesný stav dieťaťa, vykonáva sa v zariadeniach v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva alebo Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia. Podrobnosti ustanoví minister školstva a kultúry po dohode s ministrom zdravotníctva a s predsedom Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia.

§ 23

Vzťah k cudzine

Právnu ochranu detí vo veciach so vzťahom k cudzine poskytuje ústredie pre medzinárodnú ochranu mládeže riadené Ministerstvom spravodlivosti.

§ 25

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.


Lenárt v. r.