Nariadenie vlády č. 59/1964 Zb.Vládne nariadenie o úlohách národných výborov pri starostlivosti o deti

Čiastka 26/1964
Platnosť od 31.03.1964
Účinnosť od 01.09.1978