Vyhláška č. 207/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach.

(v znení č. 46/2016 Z. z.)

Čiastka 89/1964
Platnosť od 24.12.1964
Účinnosť od 01.01.2016
Redakčná poznámka

Zmluva vstúpila v platnosť na základe svojho článku 85 odseku 1 dňa 2. augusta 1964.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 46/2016 Z. z. Aktuálne znenie
08.01.1965 - 31.12.2015