Opatrenie č. 166/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o pedagogických fakultách

Čiastka 69/1964
Platnosť od 12.08.1964
Účinnosť od 01.09.1964
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 185/1964 Zb. dňa 24. septembra 1964.