Opatrenie č. 165/1964 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia, ktorým sa mení a doplňuje zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov

Čiastka 69/1964
Platnosť od 12.08.1964 do01.09.2002
Účinnosť od 01.10.1964 do01.09.2002
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 185/1964 Zb. zo dňa 24. septembra 1964.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1964 - 01.09.2002