Nariadenie vlády č. 159/1964 Zb.Vládne nariadenie o udeľovaní čestných titulov „zaslúžilý člen Českej filharmónie” a „zaslúžilý pracovník Českej filharmónie”

Čiastka 67/1964
Platnosť od 08.07.1964 do14.10.1990
Účinnosť od 08.07.1964 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

OBSAH