Vyhláška č. 157/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch

Čiastka 67/1964
Platnosť od 08.07.1964
Účinnosť od 23.07.1964
Redakčná poznámka

Dohovor vstúpil v platnosť na základe svojho článku 51 odseku 1 dňa 25. apríla 1964 a týmto dňom vstúpil v platnosť i pre Československú socialistickú republiku.