Vyhláška č. 144/1964 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o pevninskej plytčine

Čiastka 62/1964
Platnosť od 30.06.1964
Účinnosť od 15.07.1964
Redakčná poznámka

Dohovor vstúpil v platnosť na základe svojho článku 11 odseku 1 10. júna 1964 a týmto dňom vstúpila taktiež v platnosť i pre Československú socialistickú republiku.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.1964 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.06.1964