Vyhláška č. 140/1964 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o povinných a pracovných výtlačkoch

(v znení č. 132/1971 Zb.)

Čiastka 61/1964
Platnosť od 30.06.1964 do31.12.1990
Účinnosť od 24.11.1971 do31.12.1990
Zrušený 378/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Predpis č. 93/1993 Z. z. v § 8 bode 2 opätovne zrušuje predpis č. 140/1964 Zb. s účinnosťou od 1. mája 1993.